Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004534
More recent handlings
Case 8. / 365 §

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavat virat 1.8.2018 lukien:

 • 5 rehtorin virkaa
 • 2 apulaisrehtorin virkaa
 • 30 koulutuspäällikön virkaa.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa seuraamaan Stadin ammattiopiston uudistusta ja osana sitä erityisesti valmentavan koulutuksen ja työpajatoiminnan edellytyksiä ja onnistumista sekä tuomaan uudistuksesta selvityksen lautakunnalle 2019 sisältäen ainakin seuraavat tunnusluvut:

 • tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtyvien määrä ja osuus valmassa ja työpajoissa
 • opiskelijatyytyväisyys
 • henkilökunnan tyytyväisyys.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätösehdotukseen seuraava kappale:

"Samalla kaupunginhallitus kehottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa seuraamaan Stadin ammattiopiston uudistusta ja osana sitä erityisesti valmentavan koulutuksen ja työpajatoiminnan edellytyksiä ja onnistumista sekä tuomaan uudistuksesta selvityksen lautakunnalle 2019 sisältäen ainakin seuraavat tunnusluvut:

 • tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtyvien määrä ja osuus valmassa ja työpajoissa
 • opiskelijatyytyväisyys
 • henkilökunnan tyytyväisyys."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus perustaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavat virat 1.8.2018 lukien:

 • 5 rehtorin virkaa
 • 2 apulaisrehtorin virkaa
 • 30 koulutuspäällikön virkaa.
Close

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on tehnyt 8.5.2018 päätöksen ammatillisen koulutuksen (Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto) organisaation muuttamisesta 1.8.2018 lukien. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistettiin ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva lainsäädäntö 1.1.2018 lukien. Lainsäädännön muutoksesta johtuen on tarkoituksenmukaista luopua nykyisestä toimialamallista, selkiyttää organisaatiota ja johtamisrakennetta.

Ammatillisessa koulutuksessa on noin 17 000 opiskelijaa vuosittain. Henkilöstöä on yhteensä noin 1 000. Nykyisessä organisaatiossa on seitsemän yksikköä ja 34 alayksikköä. Uudistuksessa yksiköitä ja alayksiköitä johtavien viranhaltijoiden tehtäväalue muuttuu. Nykyinen rakenne on perustunut pääasiassa koulutusaloihin. Uudessa organisaatiossa esimiesten alaisuuteen tulee sijoittumaan eri koulutusaloja ja tutkintoja sekä monialaisia toimintoja. Samalla esimiesten kokonaismäärä vähenee kolmella ja esimiesrakenne muuttuu.

Uudessa organisaatiossa 1.8.2018 lukien:

- Ammatillista koulutusta johtaa ammatillisen koulutuksen päällikkö, joka toimii samalla Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina.

- Ammatillisen koulutuksen 17 toimipisteessä sijaitsevat toiminnot sijoitetaan viiteen kampukseen, joita johtamaan esitetään perustettavaksi viisi rehtorin virkaa.

- Kampukset jakautuvat 30 oppimisyksikköön siten, että jokaisessa kampuksessa on kuusi oppimisyksikköä. Oppimisyksikköjä johtamaan esitetään perustettavaksi 30 koulutuspäällikön virkaa.

- Kampusyksikössä 1 on lisäksi nuorten työpajayksikkö, jota johtaa työpajaesimies. Oppilaitoksiin esitetään lisäksi perustettavaksi kaksi apulaisrehtorin virkaa.

Organisaatiouudistuksen seurauksena ammatillisen koulutuksen nykyiset virat, viisi toimialarehtorin, seitsemän apulaisrehtorin ja 25 koulutuspäällikön sekä yksi oppisopimusjohtajan virka, tullaan esittämään lakkautettavaksi.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan muulta kuin hallintosäännössä erikseen määritellyltä henkilöstöltä vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty tai määrätty.

Rehtorilta ja apulaisrehtorilta edellytetään rehtorilta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) vaadittava kelpoisuus. Lisäksi rehtorilta ja apulaisrehtorilta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Koulutuspäälliköltä edellytetään em. asetuksessa opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta.

Perustettavaksi esitettävien virkojen palkkaus määräytyy nykyisen vahvistetun tason mukaisesti noudattaen kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon sisältyy määräraha viroille.

Organisaatiomuutos on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstötoimikunnassa sekä henkilöstön kanssa kaupungin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Asianomaisia viranhaltijoita on kuultu asiassa.

Close

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 343

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86281

kirsti.tanttu@hel.fi

Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70262

inkeri.rehtila@hel.fi