Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen alueidenkäyttö ja –valvonta –yksikön alueidenkäyttötiimin tiimipäällikön vakinaisen viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004699
More recent handlings
§ 8

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen alueidenkäyttö ja –valvonta –yksikön alueidenkäyttötiimin tiimipäällikön vakinaisen viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti valita palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen alueidenkäyttö ja –valvonta –yksikön alueidenkäyttötiimin tiimipäällikön vakinaiseen virkaan (vakanssi 055222) ********** 11.6.2018 alkaen 3 942,36 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella asukas- ja yrityspalvelupäällikkö on vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 19.3. – 9.4.2018. Ilmoittautumisaika päättyi 9.4.2018 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, rakennuslehti.fi –verkkopalvelussa, Kuntatekniikan foorumissa, Tekniikan asiantuntijat ry:n Rekrykanavassa ja Insinööriliiton työpaikkatorilla.

Tiimipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan kokemusta ihmisten johtamisesta, palvelumuotoilusta ja sähköisen asiointijärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi arvostetaan yhteistyökykyä sekä kykyä toimia verkostomaisessa työympäristössä.

Tiimipäällikkö toimii alueidenkäyttö ja –valvontayksikössä. Viran tehtävänä on vastata alueidenkäyttötiimin toiminnan suunnittelusta ja johtamisesta sovittujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Tärkeitä vastuualueita ovat katutyö- ja tapahtumaluvat sekä asiakaspalvelu. Tiimipäällikkö osallistuu myös teknisen toimintaympäristön digitalisoinnin ja sähköisen asiointialustan kehittämiseen.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tiimipäällikön virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 28 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on päätöksen liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** ********** Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Markku Leijo haastatteli hakijat yhdessä yksikön päällikkö Timo Korhosen kanssa.

********** on suorittanut maatalous-metsätieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2012, pääaineena ympäristöekonomia. Hän on toiminut Helsingin kaupungilla vs. ympäristötarkastajana vuodesta 2016 lähtien, tarkastajana vuosina 2014-2016 ja valmistelijana vuosina 2013-2014 sekä Helsingin yliopistossa Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tutkimusassistenttina vuonna 2011 ja Teknillisessä korkeakoulussa/Aalto-yliopistossa toimistosihteerinä vuosina 2007-2011.

********** on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2014, pääaineena aluetiede/suunnittelumaantiede. Hän on toiminut erityisasiantuntijana Uudenmaan liitossa vuodesta 2016 lähtien, yleiskaavasuunnittelijana Nurmijärven kunnassa vuosina 2015-2016, asuntoneuvojana Helsingin kaupungilla vuosina 2014-2015, paikkatietoassistenttina Inkoon kunnassa vuonna 2014 ja tutkimusharjoittelijana Etelä-Karjala-instituutissa vuosina 2013-2014.

********** on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2014, pääaineena uskonnon opettaja. Hän on toiminut Opset Oy:ssä palveluesimiehenä vuodesta 2017 lähtien, palveluohjaajana vuosina 2016-2017 ja vastaanottoassistenttina vuosina 2013-2016 sekä Sanoma Oy:ssä myyntineuvottelijana vuosina 2007-2010.

********** on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2013, pääaineena konetekniikka/ koneensuunnittelu. Hän on toiminut aikuiskoulutuspäällikkönä Vantaan ammattiopisto Variassa vuodesta 2017 lähtien, koulutustarkastajana Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa vuonna 2017, palveluesimiehenä Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa vuosina 2015-2017, hankevastaavana Vaihtoehtoinen ammattikoulu Sovinto ry:ssä vuosina 2014-2015 ja diplomityöntekijänä Liikenteen turvallisuusvirastossa vuonna 2013.

********** on suorittanut rakennusmestarin/-teknikon tutkinnon Helsingin Teknillisessä oppilaitoksessa vuonna 1996, pääaineena talonrakennustekniikka. Hän on toiminut tiimipäällikkönä Helsingin kaupungilla vuodesta 2010 lähtien, omistajana/rakennusmestarina Rakennuspalvelu Consite Oy:ssä vuosina 2009-2010, työpäällikkönä Helsingin KTK Oy:ssä vuosina 2005-2009 ja Vantaan Rahtikeskus Oy:ssä vuosina 1998-2005 sekä rakennusmestarina Espu Rakennuspalvelut Oy:ssä vuosina 2006-2008.

Perustelut valintaesitykselle

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset tiimipäällikön viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

********** on tehtävään sopiva ylempi korkeakoulututkinto sekä kaupunkitutkimuksen ja kaupunkimaantieteen asiantuntemusta. Hän tuntee kaavoituksen ja maankäytön työkokemuksensa kautta ja ymmärtää kaupunki- ja yhdyskuntarakentamisen perusteet ja reunaehdot. Hänellä on kokemusta suurten kokonaisuuksien hallinnasta ja projektiohjauksesta. Toimintatavaltaan hän on verkostoituva, helposti lähestyttävä ja sosiaalinen.

This decision was published on 22.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38580

timo.korhonen@hel.fi

Decisionmaker

Markku Leijo
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Yhteenveto hakijoista 6-110-18

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.