Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 EU:n rahoittamalle "Töissä Suomessa" hankkeelle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005030
More recent handlings
§ 44

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 EU:n rahoittamalle "Töissä Suomessa" hankkeelle

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 22.1.2018 §:ssä 24 (HEL-2017-013280) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää maahanmuutto- ja työllistämisyksikölle hankkeen Töissä Suomessa (projektinumero 1098022) kustannusten maksamiseen yhteensä 1 018 175 euroa vuodelle 2018. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 903 790 euroa. Määrärahassa on varauduttu partnereiden EU-tukien välittämiseen sekä erillisen kuntarahoituksen maksamiseen.

Päätöksen perustelut

Töissä Suomessa -hankkeen hankehakemuksen on rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja hyväksynyt 20.5.2015 § 38 (HEL-2015-005540) ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 3.2.2016 sekä muutospäätöksen 1.12.2016 Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta hankekoodilla S20586. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018.

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut yksikkö toimii kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä hankkeessa ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista projektin rahoittajalle, välittää rahoittajan hyväksymät ja maksamat EU-tuet hankkeen muille partnereille sekä maksaa erilliset kuntarahoitusosuudet sopimuksen mukaisesti Moniheli ry:lle ja Helsingin seudun kauppakamarille.

Projektille on avattu Laske järjestelmään projektinumero 1098022 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeelle voidaan avata lisää projektirakenneosia hankkeen tarpeiden mukaan. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. Epäselvissä tilanteissa tulee olla yhteydessä elin-keino-osaston EU-suunnittelijaan ja/tai kaupunginkanslian taloushallintoon. Määrärahapäätökset projektille tehdään kalenterivuosittain.

Elinkeinojohtajan päätös on sidottu hankkeen Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 11.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 09 310 36571

mirja.eklund@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Santtu Von Bruun
yksikön päällikkö