Tapahtumayhteistyösopimus, lentopallon EM-karsintaottelut vuonna 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005126
More recent handlings
§ 8

Tapahtumayhteistyösopimus, lentopallon EM-karsintaottelut vuonna 2018

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä 8.4.2018 tapahtumayhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden ja Suomen Lentopalloliitto ry:n kesken. Sopimus koskee tapahtuman lentopallon EM-karsintaottelujen järjestämistä Helsingissä 22.8.2018 ja sopimuksen mukaisesti Liikuntapalvelu maksaa 30 000 euroa Suomen Lentopalloliitto ry:lle EM -karsintaotteluiden olosuhteiden tukemiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” –kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Helsinki edistää suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden ja tapahtumien synnylle. Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Suurten liikuntatapahtumien järjestämisestä on tullut eri maiden ja kaupunkien välinen kilpailu. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun. Tapahtumien kautta luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

2018 EM-kisojen karsintapelit pelataan Helsingin Jäähallissa 22.8.2018. Samana päivänä pelataan sekä miesten että naisten karsintaottelut. Suomen karsintaotteluun osallistuu Romania (miehet) ja Ruotsi (naiset). EM-karsinta saa merkittävää näkyvyyttä sekä Suomessa että kansainvälisesti, sillä Ruutu näyttää kaikki Suomen ottelut suorana. Suomalainen lentopallo haluaa näkyä pääkaupunkiseudulla säännöllisesti ja tuoda lajia ja lajin harrastajia nauttimaan huippuotteluista parhaissa mahdollisissa puitteissa.

Suomen miesten maajoukkue on ollut mukana EM-kisoissa kuutena vuonna peräkkäin. Vahva perinne luo hyvän pohjan laajan kiinnostuksen saavuttamiselle tänäkin vuonna. Viime vuoden maailmanliiganotteluita kävi Helsinki Areenalla seuraamassa yhteensä 17 500 henkilöä.

Satsaus naisten maajoukkueeseen on tuottanut tulosta, tästä on osoituksena Euroopan liigan hopea vuodelta 2017, ja nousu rankingissa sijalle 20. Naisten kova nousu on tuonut mukanaan uudenlaista, selvästi nuorempaa katsojakuntaa.

Tapahtuma tarjoaa myös junioreille mahdollisuuden tulla katsomaan huippulentopalloa livenä, sillä kesäkuussa pelattavan Power Cup junioriturnauksen 7000 osallistujan turnauspassiin kuuluu sisäänpääsy EM-karsintaotteluun.

Liikuntapalvelu solmii SLEL:n kanssa tapahtumayhteistyösopimuksen, jotta liitto voi isännöidä lentopallon EM-karsintaotteluja elokuussa 2018. Tapahtumayhteistyösopimus on linjassa Helsingin strategiaohjelman kanssa, jonka tavoitteena on lisätä tasokkaiden ja ennen kaikkea kaupunkia elävöittävien tapahtumien määrää Helsingissä.

This decision was published on 28.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö