Tapahtumayhteistyösopimus, uinnin ja uimahyppyjen nuorten EM -kilpailut vuonna 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005127
More recent handlings
§ 6

Tapahtumayhteistyösopimus, uinnin ja uimahyppyjen nuorten EM -kilpailut vuonna 2018

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä 4.4.2018 tapahtumayhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden, Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikön ja Suomen Uimaliitto ry:n kesken. Sopimus koskee tapahtuman uinnin ja uimahyppyjen nuorten EM -kilpailujen järjestämistä Helsingissä 26.6.-8.7.2018 ja sopimuksen mukaisesti Liikuntapalvelu maksaa 40 000 euroa Suomen Uimaliitto ry:lle kilpailujen järjestely- ja olosuhdekustannusten tukemiseksi. Lisäksi elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointi toteuttaa tapahtumalle markkinointitoimenpiteitä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” –kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Helsinki edistää suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden ja tapahtumien synnylle. Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Helsinki on toiminut säännöllisesti suurten liikuntatapahtumien isäntäkaupunkina. Suurten liikuntatapahtumien järjestämisestä on tullut eri maiden ja kaupunkien välinen kilpailu. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun. Tapahtumien kautta luodaan näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi.

Euroopan Uimaliitto (LEN) myönsi taitouinnin, uimahyppyjen ja uinnin nuorten EM-kilpailujen järjestämisoikeuden Suomen Uimaliitolle syyskuussa 2015. Uimahypyt ja uinti kilpaillaan Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä 26.6.–8.7. ja taitouinti 27.6.–1.7. Tampereella.
Toteuttamalla korkean tason kilpailut Suomen Uimaliitto ry rakentaa ja kehittää uinnin nuorten lajiryhmien menestystä mm. mahdollistamalla monen nuoren uintiurheilijan osallistumisen kansainväliseen tapahtumaan kotimaassaan. Tapahtuma toteutetaan yhteiskuntavastuullisesti (Ekokompassi-sopimus) ja yhteistyössä kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n kanssa kerätään varoja Saimaan norpan hyväksi.

Uinnin ja uimahyppyjen nuorten EM-kilpailut kasvattavat Suomen ja Helsingin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Tapahtumaan odotetaan noin 1600 14–18 –vuotiasta kilpailijaa, joukkueenjohtoa sekä vapaaehtoista noin 45 eri maasta. Uinnin nuorten EM –kilpailut tukevat Helsingin kaupungin tavoitetta lisätä tasokkaiden ja Helsingin alueelle taloudellisesti merkittävien tapahtumien määrää kaupungissa.

Helsingin kaupunki solmii Suomen Uimaliitto ry:n kanssa tapahtumayhteistyösopimuksen, jotta liitto voi isännöidä uinnin nuorten EM-kilpailija Helsingissä kesä-heinäkuussa 2018. Tällä sopimuksella mahdollistetaan kilpailujen toteuttaminen.

This decision was published on 28.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö