Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki Cup 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005131
More recent handlings
§ 7

Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki Cup 2018

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä 10.3.2018 tapahtumayhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden ja Helsinki Cup Oy:n kesken. Sopimus koskee tapahtuman Helsinki Cup järjestämistä Helsingissä 9.-14.7.2018 ja sopimuksen mukaisesti Liikuntapalvelu maksaa 20 000 euroa ja lisäksi myöntää 50% kenttäalennuksen, arvoltaan 15 000 euroa, Helsinki Cupille kesän 2018 turnauksen järjestämisen tukemiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” –kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Helsinki edistää suvaitsevaisuutta ja monimuotoisuutta, lisää kansainvälisyyttään ja luo edellytyksiä mielenkiintoisten kohteiden ja tapahtumien synnylle. Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Helsinki Cup on vuosittain järjestettävä kansainvälinen nuorisojalkapalloturnaus, jonka järjestäjänä toimii Helsinki Cup Oy. Vuoden 2018 Helsinki Cup pelataan 43:nnen kerran 9. - 14. heinäkuuta. Helsinki Cupista on kasvanut vuosien saatossa Euroopan kolmanneksi suurin juniorijalkapalloturnaus yli 20 000 vuosittaisella osallistujallaan. Vuoden 2017 turnauksessa osallistujia oli yhteensä 17:stä eri maasta osallistujien ikäjakauman osuessa 6-17-ikävuoden väliin. Turnauksen käytössä on noin 20 kenttäaluetta ympäri kaupunkia.

Helsinki Cupista on kasvanut kuusi päivää kestävä koko perheen tapahtuma, josta välittyy lasten liikunnan ilo sekä osallistujien keskinäinen yhteisöllisyys. Helsinki Cup työllistää satoja nuoria turnauksen aikana. Heistä useimmille Helsinki Cup on elämän ensimmäinen kosketus oikeaan työelämään. Helsinki Cup on yksi pääkaupungin suurimmista yksittäisistä tapahtumista, joten sillä on myös taloudellista merkitystä alueelle.

Liikuntapalvelu solmii Helsinki Cupin kanssa tapahtumayhteistyösopimuksen taatakseen Helsinki Cupille hyvät olosuhteet. Tapahtumayhteistyösopimus on linjassa Helsingin strategiaohjelman kanssa, jonka tavoitteena on lisätä tasokkaiden ja ennen kaikkea kaupunkia elävöittävien tapahtumien määrää Helsingissä.

This decision was published on 28.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö