Koulujen A1- ja A2-kielten opetuksen vähimmäisoppilasmäärä

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005297
More recent handlings
§ 23

Koulujen A1- ja A2-kielten opetuksen vähimmäisoppilasmäärä

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen palvelukokonaisuuden perusopetusjohtaja päättää koulujen A1- ja A2 –kielten aloittavien opetusryhmien vähimmäisoppilasmäärät liitteen yksi mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaosto on päättänyt 19.12.2017 § 36, että A1-kielen opetuksen minimiryhmäkoko 1. vuosiluokalla alkavassa kielessä on vähintään 12-15 oppilasta. Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa todetaan, että koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä.

Tällä päätöksellä perusopetusjohtaja päättää koulujen A1– ja A2–kielen opetuksen vähimmäisoppilasmäärän, jolla opetus käynnistetään. Kaikille yhteisen A1-kielen opetus alkaa 1. luokalta ja valinnaisen A2-kielen opetus 4. luokalta.

Koulujen johtokunnilta on pyydetty esitystä A1– ja A2–kielen opetuksen vähimmäisoppilasmäärästä, jolla opetus käynnistetään. Johtokunnat ovat esitystensä tukena kuulleet sekä koulujen oppilaita että huoltajia. 17 koulun osalta ei ole tarpeen määritellä A1-kielen opetuksen minimiryhmäkokoa, sillä kyseisten koulun kielivalikoimassa on vain yksi A1-kieli.

This decision was published on 18.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 31023444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtaja