Toivomusponsi, Fallkullan hevostallien tilanteen parantaminen

HEL 2018-005439
More recent handlings
Case 8. / 199 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Fallkullan hevostallien tilanteen parantamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.4.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään 25.4.2018 nuorten aloitteita 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Selvitetään mahdollisuutta parantaa Fallkullan heppatallien tilannetta. (Sirpa Asko-Seljavaara)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa toivomusponnesta antamassaan lausunnossa, että Fallkullan hevostallien kehittäminen on perusteltua. Eläinten hoitaminen on toimintana erittäin suosittua ja vetovoimaista. Hevostoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta, sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Lautakunta huomauttaa myös, että Fallkullassa hevostoimintaan voivat osallistua myös ne nuoret, joilla ei ole mahdollisuuksia harrastamiseen yksityisillä talleilla.

Lausunnon mukaan toiminnan kehittäminen olisi mahdollista Fallkullan alueella sijaitsevassa tilassa, joka on tällä hetkellä muussa käytössä. Tämän tilan käyttöön saaminen mahdollistaisi nykyistä paremmin ympärivuotisen toiminnan yhden katon alla. Kaavaillun uuden tilan kunnostaminen edellyttää nykyisin puolilämpimän tilan muuttamista talvilämpimäksi, sekä vesipisteen rakentamista. Tiloihin tulisi rakentaa myös WC. Vanhoja tiloja käytettäisiin uusien tilojen rinnalla mm. sairaiden eläinten hoitotiloina ja varastona.

Uudeksi hevostalliksi kaavaillun tilan nykyinen vuosivuokra on 17 3622 euroa, mutta vuokrakustannukset nousevat kunnostamisen myötä. Lautakunta toteaakin lausunnossaan, että toiminnan kehittäminen edellyttää pidempiaikaista sitoutumista lisäresursointiin. Toimialalta maaliskuussa 2019 saadun tiedon mukaan Fallkullan tilannetta on selvitetty yhdessä kaupunkiympäristön edustajien kanssa. Toimiala pyrkii löytämään ratkaisun vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 189

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Asko-Seljavaara ehdottaa, että kaupunki selvittää mahdollisuutta parantaa Fallkullan hevostallien tilannetta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Fallkullan nykyisten hevostallien kehittäminen ja nuorten mahdollisuuksien parantaminen hevostoimintaan on perusteltua ja toteaa, etteivät nykyiset hevostoiminnan tilat palvele nuorten toimintaa riittävästi. Lautakuntaa näkee kuitenkin, että toiminnan kehittäminen edellyttäisi kaupungilta pitempiaikaista sitoutumista lisäresursointiin, josta esitetään kustannusarvio myöhemmin tässä lausunnossa.

Fallkullan hevostoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi on parhaillaan menossa selvitystyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Selvitystyö koskee Fallkullan yhteydessä, muussa käytössä olevan tilan, vuokraus- ja kunnostusmahdollisuuksia hevostalliksi. Tila on tällä hetkellä vuokrattu yksityiselle yritykselle.

Eläinten hoitotoiminta on Fallkullassa erittäin suosittua ja toiminta nuorille vetovoimaista. Vuonna 2017 toiminnassa kertyi 17 435 nuorten käyntikertaa ja toiminnassa oli mukana 707 eri nuorta.

Fallkullan hevostoiminnalla edistetään nuorten osallisuutta, sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Toiminta mahdollistaa hevostoimintaan osallistumisen myös niille nuorille, joilla ei ole mahdollisuuksia harrastaa ratsastusta tai hevosten hoitamista yksityisillä talleilla. Toiminta pohjautuu vertaisoppimiseen, yhdessä tekemiseen ja vuorovaikutukseen muiden nuorten, ohjaajien ja eläinten kanssa. Toiminnassa nuoret oppivat vastuuta, lisäävät taitojaan ja saavat luontokokemuksia. Ratsastuksen sijaan toiminnassa painotetaan hevosmiestaitojen oppimista.

Tällä hetkellä Fallkullassa on neljä hevosta, jotka ovat sijoitettuna kahteen erilliseen talliin. Tallit ovat vanhaan saunarakennukseen ja autotalliin tehtyjä kooltaan pieniä talleja. Hevosten karsinat talleissa ovat pienet, joten hevosten hoitaminen tehdään ulkona säästä riippamatta. Karsinoihin ei voi turvallisuussyistä päästää nuoria. Hevosille tehdään myös säännöllisesti toimenpiteitä, kuten kengitystä ja lääkärintarkastuksia, joita ei karsinoissa mahdu tekemään.

Nykyisissä tiloissa ei ole juoksevaa vettä eikä tilaa hevostarvikkeiden säilytykseen. Vettä hevosten juottamiseksi ja painavia tarvikkeita kuljetetaan toisesta tilasta maitokärryillä. Talvella reitit ovat hankalia kulkea.

Nyt kaavailtu lisätila antaisi paremmat mahdollisuudet ympärivuotiseen ja turvallisempaan toimintaan yhden katon alla sekä parantaisi ergonomiaa. Hevosten sijaitseminen yhdessä tilassa sujuvoittaisi myös hevosten hoitoa ja siten helpottaisi henkilöstötilannetta. Vanhat tilat olisivat tarpeen muun muassa sairaiden eläinten hoitotilana ja varastotilana.

Kaavaillun uuden tilan kunnostaminen nuorten hevostoiminnalle soveltuvaksi edellyttäisi tilan muuttamista talvilämpimäksi (puolilämmin tila) sekä vesipisteen rakentamista. Koska kävijämäärät ovat suuria, olisi tarpeellista saada tiloihin myös WC.

Nykykuntoisen tilan (varastotila) kaupungin sisäinen vuosivuokra on 17 622 euroa. Vuokrakustannukset nousevat aina kunnostustarpeiden mukaisesti. Jos tila muutetaan kokoontumistilaksi esimerkiksi 500 000 euron investoinnilla (kuntoluokka 100 %), vuokra noin kaksinkertaistuisi. Tällä hetkellä selvitetään, kuinka paljon tilan muuttaminen talliksi maksaisi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tämän suuntainen kehittäminen edellyttäisi nuorten hevostallitoimintaan kaavaillun tilan nykyisen vuokrasopimuksen irtisanomista yksityisen yrittäjän kanssa sekä pitkäaikaista sitoumusta tilan vuokraamiseen kaupungin omaan käyttöön

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen kokouksen viidentenä asiana.

Esittelijä
vs. nuorisoasiainjohtaja
Katri Kairimo
Lisätiedot

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman@hel.fi

Laura Paunonen, työnjohtaja, puhelin: 310 89096

laura.paunonen@hel.fi

Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi@hel.fi
Close

This decision was published on 28.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi