Toivomusponsi, päiväkoti- ja koulutilojen määrän varmistaminen alkuvaiheessa Pasilan Postipuiston alueella

HEL 2018-005453
More recent handlings
Case 18. / 488 §

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi päiväkoti- ja koulutilojen määrän riittävyyden varmistamisesta Pasilan Postipuiston alueella

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen valtuuston 25.4.2018 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun ja että päiväkoti- ja koulupaikat löytyvät mahdollisimman läheltä jo alueen rakentumisen alkuvaiheessa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotusten loppuun seuraava kappale:

”Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun ja että päiväkoti- ja koulupaikat löytyvät mahdollisimman läheltä jo alueen rakentumisen alkuvaiheessa.”

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen valtuuston 25.4.2018 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille valtuutetuille.

Close

Käsitellessään 24.5.2018 Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttamista valtuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: " Selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että päiväkoti- ja koulutiloja on alueella myös alkuvaiheessa, jolloin alueella voidaan ennakoida asuvan paljon saman ikäisiä lapsia ja nuoria."

Kaupunkiympäristön toimia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä kaupunginkanslian aluerakentamisen yksikön kanssa selvittäneet Pasilan kaupunginosan palvelutilatarpeita. Pohjois-Pasilan tulevat päiväkoti- ja koulutilatarpeet perustuvat väestöennusteeseen ja uuteen kaavoitettavan kerrosalan määrään. Tällä hetkellä on arvioitu, että alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle ja 600 perusopetusikäiselle lapselle

Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lavakadun tontille 17125/1 saa rakentaa 1 200 kerrosneliömetrin suuruisen päiväkodin. Postipuiston vieressä on varattu tontti 17119/1 päiväkotia ja koulua varten, joiden kerrosala on yhteensä 7 000 kerrosneliömetriä. Koulun tilatarpeeksi on arvioitu 5 000 neliömetriä ja päiväkodin 2 000 neliömetriä. Lisäksi kortteliin 17114 tulee rakentaa vähintään 450 kerrosneliömetrin suuruinen päiväkoti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille 2019–2028 koulu- ja päiväkotihanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm². Tämä on 2000 brm² enemmän kuin y-tontille kaavassa varattu kerrosala, mutta johtuu ruotsinkielisten palveluiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoittaa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkotipaikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle.

Päiväkotien toteutus sijoittuu alueen rakentamisajan alkupäähän. Lavakadun päiväkodin rakentaminen on ajoitettu vuosille 2022–2023 ja se sisältyy hankkeena investointiohjelmaan. Investointiohjelmaan vuosille 2019–2028 on esitetty Pohjois-Pasilan koulun ja päiväkodin rakentamista vuosille 2024–2026. Toteutusta on uusimpien lapsiennusteiden perusteella aikaistettu.

Asuntorakentaminen alueella alkaa vuoden 2019 lopulla niin, että ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021–2022. Ensimmäinen päiväkoti on silloin jo rakenteilla. Korttelin 17114 kivijalkapäiväkodin on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, kun alueen viimeisiä asuntoja rakennetaan. Korttelin toteutusjärjestystä voidaan vielä muuttaa ja päiväkodin rakentamista aikaistaa tontinluovutuksen yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunta ovat on kehottaneet toimialoja selvittämään mahdollisuudet päiväkodin rakentamisen aikaistamiseen.

Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Maunulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialueisiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa lausunnossaan, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisimman läheltä jo alueen rakentumisen alkuvaiheessa,.

Selvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutarpeista perustuu voimakkaan väestönkasvun ennusteeseen ja siinä tarkastellaan päiväkoti- ja koulutilatarvetta vuosille 2025–2040. Selvityksen mukaan Postipuiston asemakaava-alueen varhaiskasvatuksen tilantarve vuonna 2025 on 3 500–4 600 k-m². Postipuiston 6.7.2018 voimaan tulleessa asemakaavassa on varhaiskasvatuksen kaavavarauksia yhteensä 3 650 k-m². Vuonna 2025 kaavavaranto on riittävä mikäli varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyy korkeintaan tasolla, jolla se tällä hetkellä keskimäärin on Helsingissä. Nykyisin tällä alueella 1–6 -vuotiaista lapsista noin 75 % osallistuu varhaiskasvatukseen. Jos päiväkotilasten osuus ikäluokasta kasvaa tulevaisuudessa nykytilaan verrattuna paljon, voidaan kortteliin 17119 valmistuvan koulu- ja päiväkotirakennuksen tiloja käyttää joustavasti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarpeisiin. Kaavoituksessa ja investoinnissa tulee varautua kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun.

Suurimmillaan varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan olevan vuonna 2027, jolloin se on suuruusluokkaa 4 000–5 400 k-m². Vuonna 2026 valmistuvassa koulu- ja päiväkotirakennuksessa on silloin koulutiloja yli arvioidun tarpeen. Suunnittelemalla rakennus tiloiltaan joustavaksi voidaan varhaiskasvatuksen tiloja tarjota enemmän silloin, kun tarve on suurin. Kun päiväkotilasten osuus lähtee laskemaan vuoden 2027 jälkeen, voidaan tiloja ottaa lisääntyvien koulun oppilasmäärien tarpeisiin. Jos päiväkotitila ei silloinkaan riitä, on mahdollista sijoittaa paviljonkipäiväkoti Postipuistoon. Vuoteen 2040 mennessä varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan tasaisesti vähenevän noin puoleen maksimimäärästä, jolloin kaavavaranto on jälleen riittävä.

Vuonna 2025 Hakamäentien pohjoispuolella Pohjois-Pasilan peruskouluikäisten tilatarpeen ennustetaan olevan noin 2 600–3 400 k-m². Suurimmillaan tilatarpeen ennustetaan olevan vuonna 2035, noin 6 500–8 400 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten tilatarpeen osuus on noin 4 600–5 500 k-m². Suurimmillaan 1.–6. -luokkalaisten tilatarve puolestaan on jo vuonna 2033, noin 4 900–5 800 k-m². Vuonna 2040 kokonaistilatarve on taas hieman pienempi eli noin 5 500–7 100 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten osuus on noin 3 700–4 500 k-m².

Peruskoulun tilatarpeen suhteen tilanne Hakamäentien pohjoispuolella on epävarmempi johtuen alueen suunnitelmien keskeneräisyydestä ja väestöennusteen epävarmuudesta. Ennusteiden perusteella suunniteltu 5 000 k-m²:n koulurakennus on riittävä alueen pitkän ajanjakson tarpeeseen, mutta ei kuitenkaan riittävä vuosina 2031–2035. Toisaalta Postipuiston varhaiskasvatuksen tilatarpeen huippuvuodet ovat todennäköisesti jo takana ja varhaiskasvatuksen tiloja voidaan hyödyntää peruskoulupuolella mikäli tilat on muuntojoustavia. Tilatarve tulee tarkentumaan, kun Postin lajittelukeskuksen alueen suunnitelmat ja mitoitukset ovat tiedossa. Lajittelukeskuksen alueen alustavissa suunnitelmissa on varauduttu koulutontin sijoittamiseen alueelle.

Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin, varhaiskasvatuksen vuoteen 2027 ja perusopetuksen vuoteen 2032. Pohjois-Pasilaan rakennettavan koulu- ja päiväkotirakennuksen tilojen joustavalla käytöllä voisi olla mahdollista turvata alueen palveluiden riittävyys.

Toivomusponnen johdosta on saatu lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava myös muille valtuutetuille.

Close

Kaupunginhallitus 17.06.2019 § 464

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.09.2018 § 436

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pasilan kaupunginosan palvelutilatarpeita on tarkasteltu kokonaisuutena alueen asemakaavahankkeiden yhteydessä kaupunginkanslian aluerakentamisen vetämänä yhteistyössä asemakaavoituksen, rakennetun omaisuuden hallinnan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Pohjois-Pasilan tulevat päiväkoti- ja koulutilatarpeet perustuvat väestöennusteeseen ja uuteen kaavoitettavan kerrosalan määrään. Postipuiston asemakaavan uusi palvelutilakerrosala on arvioitu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijoiden toimesta.

Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lavakadun tontille 17125/1 saa rakentaa päiväkodin 1 200 kerrosneliömetriä. Postipuiston vieressä on varattu tontti 17119/1 päiväkotia ja koulua varten, yhteensä 7 000 kerrosneliömetriä kerrosalaa. Koulun tilatarpeeksi on arvioitu 5 000 neliömetriä ja päiväkodille 2 000. Lisäksi kortteliin 17114 tulee rakentaa vähintään 450 kerrosneliömetrin päiväkoti.

Päiväkotien toteutus sijoittuu alueen rakentamisajan alkupäähän. Lavakadun päiväkodin rakentaminen on ajoitettu vuosille 2022–2023 ja se sisältyy hankkeena investointiohjelmaan. Investointiohjelmaan vuosille 2019–2028 on esitetty Pohjois-Pasilan koulun ja päiväkodin rakentamista vuosille 2024–2026. Toteutusta on uusimpien lapsiennusteiden perusteella aikaistettu.

Asuntorakentaminen alueella alkaa vuoden 2019 lopulla niin, että ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021–2022. Ensimmäinen päiväkoti on silloin jo rakenteilla. Korttelin 17114 kivijalkapäiväkodin on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, kun alueen viimeisiä asuntoja rakennetaan. Korttelin toteutusjärjestystä voidaan vielä muuttaa ja päiväkodin rakentamista aikaistaa tontinluovutuksen yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunta kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuudet päiväkodin rakentamisen aikaistamiseen.

Kaupunkiympäristön toimialan Pasila-tiimi tilasi Pasilan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen Newsec Valuation Oy:ltä. Selvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista on valmistunut kesäkuussa 2018. Selvitys perustuu voimakkaan väestönkasvun ennusteeseen ja siinä tarkastellaan päiväkoti- ja koulutilatarvetta vuosille 2025–2040.

Selvityksen mukaan Postipuiston asemakaava-alueen varhaiskasvatuksen tilantarve vuonna 2025 on 3 500–4 600 k-m². Postipuiston 6.7.2018 voimaan tulleessa asemakaavassa on varhaiskasvatuksen kaavavarauksia yhteensä 3 650 k-m². Vuonna 2025 kaavavaranto on riittävä, jos varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyy korkeintaan tasolla, jolla se tällä hetkellä on Helsingissä keskimäärin. Nykyisin tällä alueella 1–6 -vuotiaista lapsista noin 75 % osallistuu varhaiskasvatukseen. Jos päiväkotilasten osuus ikäluokasta kasvaa tulevaisuudessa paljon nykytilaan verrattuna, voidaan kortteliin 18119 valmistuvan koulu- ja päiväkotirakennuksen tiloja käyttää joustavasti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarpeisiin. Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinnissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun.

Suurimmillaan varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan olevan vuonna 2027, jolloin se on suuruusluokkaa 4 000–5 400 k-m². Vuonna 2026 valmistuvassa koulu- ja päiväkotirakennuksessa on silloin koulutiloja yli arvioidun tarpeen. Suunnittelemalla rakennus tiloiltaan joustavaksi voidaan varhaiskasvatuksen tiloja tarjota enemmän silloin, kun tarve on suurin. Kun päiväkotilasten osuus lähtee laskemaan vuoden 2027 jälkeen, voidaan tiloja ottaa lisääntyvien koulun oppilasmäärien tarpeisiin. Jos päiväkotitila ei silloinkaan riitä, on mahdollista sijoittaa paviljonkipäiväkoti Postipuistoon. Vuoteen 2040 mennessä varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan tasaisesti vähenevän noin puoleen maksimimäärästä, jolloin kaavavaranto on jälleen riittävä.

Koulutilojen osalta alueen asuntorakentamisen alkuvaiheessa koululaiset kuuluvat Maunulan oppilaaksiottoalueeseen. Vuonna 2025 Hakamäentien pohjoispuolella Pohjois-Pasilan peruskouluikäisten tilatarpeen ennustetaan olevan noin 2 600–3 400 k-m². Suurimmillaan tilatarpeen ennustetaan olevan vuonna 2035, noin 6 500–8 400 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten tilatarpeen osuus on noin 4 600–5 500 k-m². Suurimmillaan 1.–6. -luokkalaisten tilatarve puolestaan on jo vuonna 2033, noin 4 900–5 800 k-m². Vuonna 2040 kokonaistilatarve on taas hieman pienempi eli noin 5 500–7 100 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten osuus on noin 3 700–4 500 k-m².

Peruskoulun tilatarpeen suhteen tilanne Hakamäentien pohjoispuolella on epävarmempi johtuen alueen suunnitelmien keskeneräisyydestä ja väestöennusteen epävarmuudesta. Ennusteiden perusteella suunniteltu 5 000 k-m²:n koulurakennus on riittävä alueen pitkän ajanjakson tarpeeseen, mutta ei kuitenkaan riittävä vuosina 2031–2035. Toisaalta Postipuiston varhaiskasvatuksen tilatarpeen huippuvuodet ovat todennäköisesti jo takana ja varhaiskasvatuksen tiloja voidaan hyödyntää peruskoulupuolella, jos tilat on rakennettu muuntojoustaviksi. Tilatarve tulee tarkentumaan, kun Postin lajittelukeskuksen alueen suunnitelmat ja mitoitukset ovat tiedossa. Lajittelukeskuksen alueen alustavissa suunnitelmissa on varauduttu koulutontin sijoittamiseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään kappaleen viisi (5) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuudet päiväkodin rakentamisen aikaistamiseen."

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään kappaleen seitsemän (7) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinnissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun."

Kannattaja: Kaisa Hernberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen viisi (5) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuudet päiväkodin rakentamisen aikaistamiseen."

Jaa-äänet: 5
Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Jape Lovén

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 5-5 (2 tyhjää, 1 poissa). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen seitsemän (7) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinnissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun."

Jaa-äänet: 2
Nuutti Hyttinen, Risto Rautava

Ei-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Poissa: 1
Silvia Modig

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 9-2 (1 tyhjä, 1 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 193

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pohjois-Pasilan Postipuiston asemakaavamuutos mahdollistaa asumiselle noin 240 000 k-m², tämä tarkoittaa noin 5700 uutta asukasta. Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lisäksi yhteen asuinkortteliin tulee rakentaa vähintään 450 k-m² päiväkotitilaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut kaupunginkanslian Pasilan alueprojektiryhmän työskentelyyn palvelutonttien ja tilojen suunnittelun osalta. Tässä yhteydessä yhteistyötä on tehty aktiivisesti muun muassa kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen ja tilapalveluiden kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupunkiympäristötoimialan palveluverkkoyksikkö on hyödyntänyt palvelutilojen tarpeen arvioinnissa väestöennusteita sekä tietoja alueelle kaavoitettavasta uudesta asuinkerrosalasta. Tällä hetkellä on arvioitu, että alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle ja 600 perusopetusikäiselle lapselle.

Talonrakentamisohjelma vuosille 2018-27 sisältää hankkeen lasten päiväkoti Pasila Pohjoinen (Lavakatu), jonka laajuus on 1200 brm² eli noin 120 paikkaa. Sen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2022-23. Talousarvioehdotuksen 2019 valmistelun yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille 2019-28 koulu/päiväkoti-hanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm² toteutettavaksi vuosina 2024-26. Tämä on 2000 brm² enemmän kuin y-tontille kaavassa varattu kerrosala, mutta johtuu ruotsinkielisten palveluiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoittaa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkotipaikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle. Kivijalkapäiväkodin (450 brm²) on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta kohteen toteutusta on mahdollista aikaistaa. Päiväkoti voi olla yksityinen tai kunnallinen. Lisäksi asemakaavan valmistelun yhteydessä on tarkasteltu, että alueelta löytyy sijoituspaikka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön väliaikaiselle paviljonkirakennukselle, mikäli se alueen väestönkasvun tai palvelukäytön kasvun takia osoittautuu tarpeelliseksi. Tämän hetkisten arvioiden mukaan ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021 - 2022. Lautakunta kehottaa toimialaa selvittämään kivijalkapäiväkodin rakentamisen aikaistamista.

Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin, varhaiskasvatus vuoteen 2027 ja perusopetus vuoteen 2032. Tästä syystä pidetään mahdollisena, että Pohjois-Pasilaan rakennettavan koulu/päiväkoti-rakennuksen tilojen joustavalla käytöllä on mahdollista turvata alueen palveluiden riittävyyttä.

Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Maunulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialueisiin. Lautakunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisimman läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun.

Koko Pasilan palveluita on tarkasteltu kokonaisuutena alueprojektissa lisäksi kaupunkiympäristö toimialan asemakaavapalvelut tilasi Pasilan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen vuosille 2025 - 2040. Tämä konsulttiselvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista valmistui kesäkuussa 2018 ja sitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja kaavavalmistelussa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon neljänteen kappaleeseen: "Lautakunta kehottaa toimialaa selvittämään kivijalkapäiväkodin rakentamisen aikaistamista."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon kuudennen kappaleen loppuun: "Lautakunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisimman läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju@hel.fi
Close

This decision was published on 25.07.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi