Vaatimus vuokralaskun hyvittämisestä, koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön vakiovuorot

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005483
More recent handlings
§ 20

Koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttöä koskevien vakiovuorojen tilavuokran alentaminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä Suomen Taidetanssin tuki ry:n hakemuksen koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttöä koskevien vakiovuorojen tilavuokran alentamisesta koskien 29.11.2017 päivättyä
2 124,08 euron laskua.

Päätöksen perustelut

Suomen Taidetanssin tuki ry on varannut vuoroja kaudelle 2017-2018 Malmin, Puistopolun, Merilahden sekä Porolahden peruskoulujen liikuntasaleista liitteenä olevien varausvahvistusten mukaisesti.

Hakija on ilmoittanut vaativansa hinnanalennusta varaamiensa koulusalien tilavuokrista niiltä osin, kun tiloja ei hakemuksen mukaan ole voitu käyttää siihen tarkoitukseen, johon ne oli vuokrattu. Hakemuksen mukaan ”yhdessäkään tilassa ei ole tanssille sopivaa lattiaa vaan tilat ovat kitkaisia pelilattioita, niissä ei ole peilejä tankoja tai äänentoistolaitteita”.

Kaudella 2017-2018 voimassa olleiden liikuntapalvelun liikuntatilojen vakiovuorojen sopimusehtojen mukaan vakiovuoroja koskevat muutokset sekä reklamaatiot tulee tehdä viimeistään kahden viikon kuluttua varausvahvistuksen saapumisesta. Ehtojen mukaan vakiovuorovaraus on sitova, eikä siitä voi peruuttaa yksittäisiä vuoroja. Mikäli varaaja lopettaa myönnetyn vuoron kesken sopimuskauden, on siitä tehtävä sähköpostitse tai kirjeitse peruutusilmoitus.

Hakija on erillisillä ilmoituksilla syksyn 2017 aikana lopettanut osan myönnetyistä vakiovuoroista. Kaikki peruutukset on kirjallisesti vahvistettu päättymään sopimusehtojen mukaisesti, ja ne on kyseessä olevassa laskussa 2950010093 oikein huomioitu.

Hakija ei ole ennen vuorojen hakemista tai varausvahvistuksen saavuttua pyytänyt vuoroja myöntävältä liikuntapalveluilta tilojen katselmuksen mahdollisuutta. Hakija on ollut yhteydessä liikuntapalveluihin syyskauden 2017 aikana, jolloin hakijalle on toistettu sopimusehtojen määräys siitä, että reklamaatiot tulee tehdä viimeistään kahden viikon kuluttua varausvahvistuksen saapumisesta.

Hakijalle on myös kerrottu, että sopimusehtojen mukaan alennusta ei voida antaa, vaan vakiovuoron käyttäjällä on mahdollisuus lopettaa myönnetyn vuoron käyttäminen. Jos asiakas ei reklamoi sopimusehtojen mukaisessa ajassa ja ottaa vuoron käyttöön, ei alennusta voida antaa tai laskun mitätöintiä tehdä.

Saadun selvityksen mukaan tilavuokran alentamiseen ei ole perusteita.

This decision was published on 24.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Attachments

1. Hinnanalennushakemus
2. Lasku 2950010093
3. Varausvahvistukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.