Lausunto UMO-säätiö sr:n sääntömuutoksesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005595
More recent handlings
Case 18. / 751 §

Lausunto UMO-säätiö sr:n sääntömuutoksesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa UMO-säätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

UMO-säätiö

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvan UMO-säätiö sr:n tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä orkesteria, järjestämällä konsertteja ja kulttuuritapahtumia, tekemällä musiikkitallenteita, harjoittamalla musiikkikasvatusta sekä ylläpitämällä ja kartuttamalla nuotistoa. Orkesterin ylläpidon tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen. Orkesteri, jota säätiö ylläpitää, on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri UMO – Uuden Musiikin Orkesteri.

Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Säätiön sääntöjen mukaan kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

UMO-säätiötä koskeva selvitys konsernijaostolle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 18.6.2018, § 66 UMOn kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämiseksi käynnistettyä selvitystä.

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi tehdyn selvityksen ja kehotti UMO-säätiön hallitusta:

  • muuttamaan säätiön sääntöjä niin, että säätiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä,
  • laatimaan säätiölle vahvan, taiteelliseen ytimeen perustuvan strategian sekä selvittämään voidaanko orkesterin uuteen nimeen sisällyttää sana Helsinki, esimerkiksi tyyliin "Helsinki UMO Jazz Orchestra" tai "Helsinki Jazz Orchestra UMO" tms.,
  • selvittämään viimeistään syksyn 2018 aikana säätiön ylläpitämän orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuudet sekä niiden vaikutukset säätiön talouteen muun muassa valtionosuusvaikutukset huomioon ottaen, ensisijaisesti selvityksessä esitellyn osa-aikaisen mallin suuntaisesti. Vuodelle 2019 suunniteltavat muutokset esitellään konsernijaostolle syksyllä 2018,
  • ottamaan toimintansa kehittämisessä huomioon muut selvitysraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset, mukaan lukien valtuuskunnan perustaminen, siltä osin kuin ne ovat säätiön kannalta perusteltuja.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa valmistelemaan yhteistyössä kaupunginkanslian sekä UMO-säätiö sr:n kanssa useampivuotisen tavoiteohjelman säätiön talouden tasapainottamiseksi ja ulkoisen rahoitusosuuden lisäämiseksi sekä selvittämään mahdollisuuksia UMOn käytön lisäämiseen kaupungin edustus- ja muissa tilaisuuksissa.

Sääntöjen muuttaminen

Konsernijaoston kesäkuussa 2018 tekemän päätöksen jälkeen UMO-säätiö on valmistellut sääntöjensä muuttamista liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Säätiön hallitus päätti 22.10.2018 pyytää kaupungin lausuntoa sääntöjensä muuttamisesta. Säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Helsingin kaupunki on antanut asiasta lausunnon.

Säätiön nykyisiin sääntöihin tehtävät keskeiset muutokset ovat:

  • säätiön ylläpitämän orkesterin nimen (UMO Helsinki Jazz Orchestra) kirjaaminen sääntöihin,
  • hallituksen kokoonpanoa laajennetaan niin, että hallituksessa on nykyisen viiden sijaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä,
  • hallituksen toimikausi pidennetään kaksivuotiseksi,
  • poistetaan uuden säätiölain nojalla tarpeettomat määräykset säätiön varoista ja tilinpäätöksen jälkeisistä jälkitoimenpiteistä.

Lisäksi säätiön sääntöihin lisätään kaupungin nykyisten mallisääntöjen mukaiset kirjaukset muun muassa konserniohjauksen noudattamisesta, luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta sekä erityisen tarkastuksen suorittamisesta.

Hyväksyessään lausunnolle lähetettävän sääntöluonnoksen säätiön hallitus päätti esittää kaupungin harkittavaksi, että hallituksen jäsenmääräksi voitaisiin lopullisissa säännöissä määritellä 3–7 jäsenen sijasta 3–5 jäsentä. Hallituksen näkemyksen mukaan tämä jäsenmäärähaarukka vastaisi kaupungin konserniohjeiden lähtökohtaa ja olisi säätiön koko sekä toiminnalliset, taloudelliset ja henkilöresurssit huomioon ottaen täysin riittävä, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas sekä säätiön edun mukainen.

UMO-säätiön hallituksen päättämä sääntömuutos on kaupungin kannalta perusteltu ja tarkoituksenmukainen.

Hallituksen kokoonpanon osalta UMOn hallitus on esittänyt, että säätiön säännöissä hallituksen kokona säilytettäisiin vähintään kolme ja enintään viisi hallituksen jäsentä. Voimassaolevan konserniohjeen mukaan hallituksiin valitaan vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ellei määrästä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy.

UMO-säätiön osalta voidaan alkuvuoden ja kevään 2018 aikana tehdyn selvityksen perusteella todeta, että säätiön hallituksen kollektiivisen osaamisen vahvistaminen on perusteltua mahdollistaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ottamalla hallitukseen uusia kaupunkikonsernin ulkopuolisia jäseniä. UMOn sääntöjen muuttamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista mahdollistaa, että hallituksen kokoonpanoa voidaan niin haluttaessa vahvistaa uusilla jäsenillä ilman, että nykyisiä hallituksen jäseniä on tarpeen erottaa tai jättää valitsematta uudelle toimikaudelle. Lisäksi sääntöluonnoksessa määritelty vähintään kolme ja enintään seitsemän hallituksen jäsentä mahdollistaa myös UMO-säätiön hallituksen esittämän pienemmän jäsenmäärän, jos kaupunki nimeäjätahona niin päättää.

Lopuksi

UMO-säätiön sääntömuutoksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymät mallisäännöt. Sääntöihin on lisätty säätiön ylläpitämän orkesterin uusi nimi, joka on linjassa konsernijaoston kesäkuussa 2018 tekemän päätöksen kanssa. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista puoltaa säätiön sääntöjen muuttamista esitetyllä tavalla.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.11.2018 § 108

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi UMO-säätiö sr:n tekemän selvityksen vaihtoehdoista UMO:n orkesterin rakenteen joustavoittamiseksi ja kehottaa UMO-säätiö sr:n hallitusta jatkamaan säätiön toiminnan kehittämistä ja orkesterin rakenteen joustavoittamista raportissa esitetyn neuvotteluratkaisuvaihtoehdon pohjalta.

B

Lisäksi konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa UMO-säätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti käsitellä kansliapäällikön kolmannen esityksen kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat UMO-säätiön toiminnanjohtaja Eeva Pirkkala ja hallituksen puheenjohtaja Toni Paussu sekä kulttuurijohtaja Tuula Haavisto. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

18.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.06.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto@hel.fi
Close

This decision was published on 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi