Omavalvontakoulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön avaintenluovutussopimuksen avainten palautuspäivämäärä vuonna 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006083
More recent handlings
§ 11

Omavalvontakoulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön avaintenluovutussopimuksen avainten palautuspäivämäärä vuonna 2018

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti omavalvontakoulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön asiakkaiden kanssa solmitun, liitteen mukaisen avaintenluovutussopimuksen uudeksi avainten palautuspäivämääräksi 31.8.2018. Avainten vastaanottajien velvollisuudet ja muut sopimuksen ehdot säilyvät muutoin ennallaan. Avaimet saa halutessaan palauttaa alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Avaimien kulkuoikeudet tullaan ottamaan kesäkauden ajaksi pois eli avaimet eivät toimi kesän aikana.

Päätöksen perustelut

67 liikuntapalvelun hallinnoiman koulun liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäyttö on omavalvontaperusteista. Näiden koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön asiakkaat ovat allekirjoittaneet avaintenluovutussopimuksen, jossa on määritetty heidän vastuunsa liittyen myönnettyjen vuorojen käyttöön kyseessä olevalla koululla. Sopimuksen allekirjoitettuaan asiakkaat ovat saaneet avaimen tai avaimia koululle. Talvikaudelle 2017–2018 myönnettyjen vuorojen käyttöä varten tehdyssä avaintenluovutussopimuksessa avainten palautuksen on sovittu tapahtuvan viipymättä kauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 6.6.2018. Tämän päätöksen myötä avainten uusi palautuspäivämäärä on 31.8.2018.

This decision was published on 29.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö