Aamukouluasia: Kaupunginkanslian organisaatiossa tapahtuvat muutokset

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006220
More recent handlings
Case 3. / 414 §

Aamukouluasia: Kaupunginkanslian organisaatiossa tapahtuvat muutokset

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian uuden organisaation 14.2.2018 § 36. Kansliapäällikkö hyväksyi 19.4.2018 § 99 kaupunginkanslian toimintasäännön, jossa on märitelty osastotasoa alempi organisaatio ja esimiehet, toimivaltuudet sekä johtoryhmät. Muutos astui voimaan 1.6.2018.

Uudistuksen keskeiset osastotason muutokset ovat viestintäosaston muodostaminen, tietohallinnon yhdistäminen talous- ja suunnitteluosastoon ja oikeuspalveluiden yhdistäminen hallinto-osastoon. Näin ollen kanslian uudessa rakenteessa on viisi osastoa aiemman kuuden osaston sijaan. Uudistuksen taustalla vaikuttivat erityisesti kaupunkistrategian painotukset liittyen viestintään ja markkinointiin, kansainvälisiin asioihin, edunvalvonnan ja kaupunkipolitiikan organisointiin sekä tietohallinnon rooliin digitalisaatiokehityksessä.

Elinkeino-osastoa koskeva keskeisin muutos on oman yksikön muodostaminen kansainvälisiä asioita varten sekä markkinointikokonaisuuden siirtyminen uuden viestintäosaston osaksi. Kansainvälisellä toiminnalla on korostunut rooli kaupunkistrategian toteuttamisessa ja tarvitsee siten riittävät toimintaedellytykset ja resurssit esimerkiksi uudenlaisten kaupunki- ja verkostokumppanuuksien luomiselle, kansainvälisen edunvalvonnan vaikuttavuudelle ja tulevien megatrendien ennakoinnille.

Talous- ja suunnitteluosastolle on siirtynyt tietohallinto entisestä tietotekniikka- ja viestintäosastosta. Toimintaympäristön muutokset korostavat tietohallinnon yhteyttä palvelujen uudistamiseen ja strategiseen suunnitteluun.

Viestintäosasto on muodostettu viestinnän ja osallisuuden toiminnoista sekä elinkeino-osastolta siirtyvästä brändityöstä ja kaupunkimarkkinoinnista sekä hallinto-osastolta siirtyvistä vieraanvaraisuuteen liittyvistä toiminnoista. Kaupunkimarkkinoinnin, kaupungin brändinhallinnan ja vieraanvaraisuuspalveluiden yhdistäminen samaan osastoon viestinnän kanssa mahdollistaa Helsingin kotimaisen ja kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman johdonmukaisen rakentamisen strategisella tasolla. Viestintäosaston toimintasäännössä vahvistettu yksikkörakenne on tarkoitettu väliaikaiseksi ja perustuu pääosin aiemman tietotekniikka- ja viestintäosaston yksikköjakoon. Viestintäjohtajan aloitettua tehtävässään viestintäosaston organisaation valmistelu jatkuu.

Hallinto-osastoon on yhdistetty aiemmin osastotasoinen oikeuspalvelut. Henkilöstöosaston toimialassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Kansliapäällikkö alustaa aiheesta kokouksessa.

Close

This decision was published on 13.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi