Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2019-2021

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006311
More recent handlings
Case 8. / 500 §

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2019–2021

Helsinki City Board

Beslut

Stadsstyrelsen gav följande utlåtande till Kårkulla samkommun om samkommunens ekonomiplan 2019–2021:

Kårkulla samkommun producerar största delen av tjänsterna avsedda för de svenskspråkiga klienterna inom social- och hälsovårdssektorns omsorger om utvecklingsstörda. Kårkullas boendeservice omfattar ca 60 helsingforsare, och ca 55 personer får service inom den dagtida verksamheten.

Kårkulla samkommuns styrelse beslutade 24.5.2018 att priset på servicen stiger med i medeltal 4,0 % jämfört med 2018 års nivå. Prisstegringen motiveras med att samkommunen har haft samma prisnivå under de senaste tre åren. Inflationen har under denna tid uppgått till ca 2 %. Dessutom höjer det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet samkommunens lönekostnader med ca 3,9 % på årsnivå jämfört med läget i början av år 2018.

För en del kommuner innehåller ekonomiplanen dessutom ny servicevolym (3,1 %, 13 400 prestationer för samkommunen) i form av nya klienter och enheter. Betalningsandelarna för dessa kommuner stiger därför i jämförelse med år 2018. Samkommunens investeringar finansieras under planperioden med egna lån och bidrag, inte med grundkapitalförhöjningar.

För perioden 2019–2021 planerar samkommunen flera nya projekt. De största är de investeringar som planeras i Pargas och som beräknas kosta ca 15 miljoner euro. För Pargas planeras två boendeenheter inom den öppna vården, en seniorenhet och en kris-, undersöknings- och rehabiliteringsenhet. Kommunerna har dessutom behov av ombyggnad och utvidgning av existerande serviceenheter. I många fall handlar det om ersättande platser och inte nya. De nya projekten medför ett kostnadstryck på de kommunala betalningsandelarna i form av ökade avskrivningar och kapitalkostnader. Förändringarna från år 2018 är betydande vad servicevolymerna beträffar, och för de kommuner som godkänt dessa etableringar ökar betalningsandelarna jämfört med år 2018.

Stadsstyrelsen förutsätter nära samarbete med medlemskommunerna i syfte att utreda den ekonomiska utvecklingen och behovet att utvidga och ändra de olika serviceformerna. En höjning av priserna är inte godtagbar.

Lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (548/2016) trädde i kraft redan 1.7.2016. Enligt den separata lagen får en kommun eller samkommun genom egna beslut göra byggnadsinvesteringar för vilka de totala kostnaderna understiger fem miljoner euro. De investeringar som Kårkulla planerar är således inte möjliga. Sådan serviceverksamhet som är placerad i Pargas stöder inte utvecklingen av de helsingforsiska klienternas service och integreringen av dem i Nyland. De investeringar som Kårkulla planerar är därmed inte heller ändamålsenliga från Helsingfors synpunkt.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Kårkulla samkommun begär bl.a. Helsingfors stadsstyrelses utlåtande senast 29.8.2018 om sin ekonomiplan 2019–2021, som finns i bilaga 1 (årtalen för planperioden i rubriken på begäran om utlåtande har korrigerats per e-post).

Beslutsförslaget baserar sig på utlåtandet, som beretts i social- och hälsovårdssektorn.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Close

This decision was published on 29.08.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

tf. kanslichef
Tuula Saxholm

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi