Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2019-2021

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006311
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 500 §

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2019-2021

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon Kårkulla samkommunille sen taloussuunnitelmasta vuosiksi 2019-2021:

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveystoimialan ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on noin 60 helsinkiläistä ja päiväaikaisen toiminnan palveluja saa noin 55 henkilöä.

Kårkullan kuntayhtymän hallitus päätti 24.5.2018, että palvelujen hinnat nousevat keskimäärin 4,0 % verrattuna vuoden 2018 tasoon. Hintojen nousun perusteluna on se, että kuntayhtymällä on ollut sama hintataso viimeisten kolmen vuoden aikana. Tuona ajanjaksona inflaatio on ollut noin 2 %. Tämän lisäksi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus nostaa kuntayhtymän palkkakustannuksia vuositasolla keskimäärin 3,9 % verrattuna vuoden 2018 alun tilanteeseen.

Osalle kunnista taloussuunnitelma sisältää palvelumäärien kasvua (3,1 %, 13 400 suoritetta kuntayhtymälle) uusina asiakkaina ja yksiköinä. Näiden kuntien maksuosuudet kasvavat tästä syystä vuoteen 2018 verrattuna. Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnitelmakaudella omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääomaa korottamalla.

Suunnitelmakaudelle 2019-2021 kuntayhtymä suunnittelee useita uusia hankkeita. Merkittävimmät ovat Paraisille suunnitellut investoinnit, joiden kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Suunnitelmassa on Paraisille kaksi avopuolen asumisyksikköä, senioriyksikkö sekä kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. Kunnilla on lisäksi tarpeita olemassa olevien palveluyksiköiden peruskorjauksille ja laajennuksille. Monessa tapauksessa kyse on korvaavista eikä uusista paikoista. Uudet hankkeet aiheuttavat kustannuspaineen kunnallisille maksuosuuksille kasvavina poistoina ja pääomakustannuksina. Muutokset vuoteen 2018 verrattuna ovat merkittäviä palvelumäärien osalta ja maksuosuudet vuoteen 2018 verrattuna kasvavat niissä kunnissa, jotka nämä sijoitukset ovat hyväksyneet.

Kaupunginhallitus edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Hintojen korotusta ei voi hyväksyä.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) tuli voimaan jo 1.7.2016. Erillislain mukaan kunta tai kuntayhtymä voi omilla päätöksillään tehdä rakennusinvestointeja, joiden kokonaisarvo on alle viisi miljoonaa euroa. Näin ollen Kårkullan suunnittelemat investoinnit eivät ole mahdollisia. Sellainen palvelutoiminta, joka sijoittuu Paraisille, ei tue helsinkiläisten asiakkaiden palvelujen kehittämistä ja integrointia Uudenmaan alueella. Kårkullan suunnittelemat investoinnit eivät siten myöskään ole Helsingin kannalta tarkoituksenmukaisia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kårkulla samkommun pyytää 29.8.2018 mennessä mm. Helsingin kaupunginhallituksen lausuntoa liitteenä 1 olevasta vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmastaan (lausuntopyynnön otsikossa olevat suunnitelmakauden vuosiluvut on korjattu sähköpostitse).

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveystoimialalla valmisteltuun lausuntoon.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Sulje

Sosiaali- ja terveystoimiala 6.8.2018

Sosiaali- ja terveystoimiala antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Lausunto Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2019 - 2021 perustuu kuntayhtymän perussopimuksen (15 §) määriteltyyn menettelyyn.

Kårkullan kuntayhtymä tuottaa suurimman osan sosiaali- ja terveystoimialan ruotsinkielisille kehitysvammahuollon asiakkaille järjestetyistä palveluista. Kårkullan asumispalvelujen piirissä on noin 60 helsinkiläistä, ja päiväaikaisen toiminnan palveluja saa noin 55 henkilöä.

Kårkullan kuntayhtymän hallitus päätti 24.5.2018, että palvelujen hinnat nousevat keskimäärin 4,0 % verrattuna vuoden 2018 tasoon. Perusteluina hintojen nousulle on se, että kuntayhtymällä on ollut sama hintataso viimeisten kolmen vuoden aikana. Tuona ajanjaksona inflaatio on ollut n. 2 %. Tämän lisäksi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus nostaa kuntayhtymän palkkakustannuksia vuositasolla keskimäärin 3,9 %:lla verrattuna vuoden 2018 alun tilanteeseen.

Osalle kunnista taloussuunnitelma pitää sisällään palvelumäärien kasvua (3,1 %, 13 400 suoritetta kuntayhtymälle) uusien asiakkaiden ja yksiköiden muodossa. Näiden kuntien maksuosuudet kasvavat tästä syystä vuoteen 2018 verrattuna. Kuntayhtymän investoinnit rahoitetaan suunnitelmakaudella omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääomaa korottamalla.

Suunnitelmakaudelle 2019 - 2021 kuntayhtymä suunnittelee useampaa uutta hanketta. Näistä merkittävin on Paraisille suunnitellut investoinnit, joiden kustannusarvio on n. 15 miljoonaa euroa. Suunnitelmassa on Paraisille kaksi avopuolen asumisyksikköä, senioriyksikkö sekä kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö. Kunnilla on lisäksi tarpeita olemassa olevien palveluyksiköiden peruskorjauksille ja laajennuksille. Monessa tapauksessa kyse on korvaavista eikä uusista paikoista. Uudet hankkeet aiheuttavat kustannuspaineen kunnallisille maksuosuuksille kasvavien poistojen ja pääomakustannusten muodossa. Muutokset vuoteen 2018 verrattuna ovat merkittäviä palvelumäärien osalta ja maksuosuudet vuoteen 2018 verrattuna kasvavat niissä kunnissa, jotka nämä sijoitukset ovat hyväksyneet.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa taloudellisen kehityksen ja eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämiseksi. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2019 on 2 095,9 milj. euroa.

Tiukan taloustilanteen vuoksi vammaistyö ei voi hyväksyä korotusta. Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) astui kuitenkin voimaan jo 1.7.2016. Erillislain mukaan kunta tai kuntayhtymä voi omilla päätöksillään tehdä rakennusinvestointeja, joiden kokonaisarvo on alle viisi miljoonaa euroa. Näin ollen Kårkullan suunnittelemat investoinnit eivät ole mahdollisia. Sellainen palvelutoiminta, joka sijoittuu Paraisille, ei tue helsinkiläisten asiakkaiden palvelujen kehittämistä ja integrointia Uudenmaan alueella. Kårkullan suunnittelemat investoinnit eivät siten myöskään ole Helsingin kannalta toivottavia."

Lisätiedot

Mikael Karell, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 43513

mikael.karell@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi