Asemakaavan muutos, Suutarila, Tapulikaupunki, Kämnerintie 8 asemakaavan nro 12653

HEL 2018-006608
More recent handlings
Case 9. / 132 §

Detaljplaneändring för Kämnersvägen i Stapelstaden i Skomakarböle (12653)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 40134 och gatuområden i 40 stadsdelen (Skomakarböle, Stapelstaden) enligt ritning nr 12653, daterad 27.10.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller det planerade kompletteringsbyggandet av bostäder vid Kämnersvägen. I planen ersätts de nuvarande tre flervåningshusen i 2 våningar med två flervåningshus i 5 och 8 våningar.

Detaljplanelösningen möjliggör kompletteringsbyggande av flervåningshus som är högre än de nuvarande och tillgängliga i den befintliga stadsstrukturen vid goda tjänster och trafikförbindelser. I användningen av tomten beaktas det bredvidliggande samnyttjoområdet som kan utnyttjas för fritid, lek och vistelse.

Den nya bostadsytan uppgår till 2 650 m² vy. Antalet invånare ökar med ca 75. Tomtexploateringstalet (e) är cirka 1,7.

I samband med detaljplanen har man gjort upp en trafikplan (ritning nr 7046) enligt vilken trafiken på Kämnersvägen ska regleras så att den motsvarar den nya markanvändningen. Körbanan breddas en aning.

Genomförandet av detaljplanelösningen har speciellt den verkningen att invånarantalet i området som ligger på gångavstånd från Parkstads station ökar och att byggnadsbeståndet från 1970- och 1980-talen kan förnyas.

Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att möjliggöra nytt, tillgängligt kompletteringsbyggande vid goda trafikförbindelser. I Generalplan 2016 för Helsingfors hör området till ett bostadsdominerat område med beteckningarna A2 och A3. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors.

Utgångspunkter för området och nuläge

I området gäller detaljplan nr 9225 (fastställd 30.3.1987). Enligt detaljplanen är tomten vid gatuområdet på Kämnersvägen kvartersområde för flervåningshus, radhus och andra kopplade bostadshus.

Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanen genomförs medför inga kostnader för staden i fråga om detaljplaneområdet. I samband med detaljplaneändringen har man tagit fram en trafikplan för Kämnersvägen som gränsar till detaljplaneområdet. Kostnadsberäkningen för förverkligandet av trafikplanen är 160 000 euro.

Detaljplaneändringen höjer tomtens värde och staden får en del av värdehöjningen genom ett markanvändningsavtal. Ett beslut om markanvändningsavtalet och föravtalet för fastighetsaffären har fattats genom ett beslut av tomtchefen 12.3.2021 och avtalet undertecknades 19.4.2021.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning och Helen Elnät Ab.

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning och beredningsmaterialet gällde att vatten- och avloppsledningarna på tomten 40134/7 som betjänar området och brandposten i slutet av ledningarna ska beaktas i planläggningen och i planeringen av byggnaderna.

De allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar området har byggts färdigt. Ändringsförslaget kräver inte en utbyggnad av vattenförsörjningen och inte heller att de befintliga vatten- och avloppsledningarna flyttas.

Frågorna i ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet.

Bemötandet till ställningstagandet anges i rapporten om växelverkan.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och beredningsmaterialet gällde byggnadernas för höga höjd, minskningen i trivseln och de ökande olägenheterna som hyresboendet orsakar i sin omgivning, mängden och kvaliteten på delaktiggörandet, behovet av fortsatta utredningar och utvecklingsförslag.

Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så att placeringen av en byggnadsmassan har utvecklats för att förbättra stadsbilden, vyerna och ljushetsförhållandena. Våningstalet har minskats och avståndet till grannen i norr ökats genom att placera båda byggnaderna vid Kämnersvägen. Byggnaderna har bearbetats till en stadsbildsmässigt högklassig helhet.

Det lämnades in 13 skriftliga åsikter.

Bemötandena till åsikterna presenteras i rapporten om växelverkan.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 23.6–21.8.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Staden meddelade 29.6.2020 att den offentliga framläggningen som inföll under sommarsemesterperioden förlängs.

Det gjordes 5 anmärkningar mot detaljplaneförslaget. En skrivelse kom in utanför framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna gällde: Möjligheterna att delta, stadsbilden och byggandets volym, verkningarna för grannskapet, koldioxidavtrycket, lek- och vistelselokalerna, bilplatserna, trafiken och dess störningar, gatugrönskan, snöröjningen, arrangemangen på den gemensamma gården och olägenheterna som rivnings- och byggarbetena orsakar. Påpekandena i skrivelsen gällde den lokala planeringen.

En del av påpekandena gällde mera omfattande planeringsärenden än själva detaljplaneändringen för Kämnersvägen: Stapelstadens stadsstruktur och lokala markanvändning, såsom bostadsbyggandet, trafikens arrangemang, placeringen av tjänster samt placeringen av parkerna, skolorna, daghemmen och lekparken.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Helen Elnät Ab. HRM konstaterar att de allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar området har byggts färdigt och att ändringsförslaget inte kräver att de flyttas. De befintliga vatten- och avloppsledningarna och brandposten i slutet av ledningarna ska beaktas i planeringen av byggnaderna. Breddandet av gatan som hänför sig till trafikplanen för Kämnersvägen utanför detaljplaneområdet kan orsaka ett ändringsbehov i fråga om de befintliga dagvattenbrunnarna. Planerna ska godkännas hos HRM. Enligt stadens dagvattenstrategi bör man utreda möjligheterna till infiltration och flödesreglering av dagvattnen som bildas i området och beakta utrymmesreserveringarna som de kräver. Helen Elnät Ab hade ingenting att påpeka om förslaget till detaljplaneändring.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Med beaktande av målen för detaljplanen är det inte ändamålsenligt att ändra förslaget med anledning av de anmärkningar som framförts i samband med det offentliga framläggandet.

Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna efter att förslaget hade hållits offentligt framlagt. Detaljplanebeskrivningen kompletterades när det gäller planerings- och behandlingsfaserna.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Close

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 319

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 631

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12653 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tonttia 3 ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111) sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Asunto Oy Helsingin Kämnerintie 8,
   c/o Taitokaari Oy: 6 000 euroa
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen@hel.fi

Heikki Salko, liikenneinsinööri, puhelin: 310 26548

heikki.salko@hel.fi

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 21806

johanna.himberg@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 47

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12653 pohjakartan kaupunginosassa 40 Suutarila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12653
Kaupunginosa: 40 Suutarila
Kartoituksen työnumero: 39/2019
Pohjakartta valmistunut: 2.10.2020 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.03.2020 § 16

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 25.05.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi