Taideteoslahjoitus taidemuseolle, T. Mäntysen teoksia

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006666
More recent handlings
§ 41

Taideteoslahjoitus taidemuseolle, T. Mäntysen teoksia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti ottaa vastaan HAM Helsingin taidemuseolle lahjoitettavat 24 taiteilija Tuomas Mäntysen taideteosta lahjakirjassa mainituin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Ensimmäinen aurinko, 1974
Draculan yö, 1972
Kanava, 1973
Leirintäalue, 1973
Auringon laskettua, 1976
Sammakkolampi, välillä 1980-1983
Seepravaras, 1971
Keväinen tie, 1973
Kesäyö, 1972
Huhtikuu, 1974
Pelko, 1973
Valkohattuinen mies, 1973
Karpaattien kukkula, 1982
Yöllinen purjehdus, 1977
Leikkaus, 1979
Myrskyn jälkeen, 1978
Vartija, 1971 (1977)
Karpaattien kylä, 1973
Mestarirakentaja,
Mästerbryggare, 1972
Karvainen muisto, 1970
Ennen myrskyä, 1974
Kevätaamu, 1973 tai 1974
Aamu vuoristossa, 1970-luvun loppu
Sirkuksen johtaja, 1970

Lahjoituksen arvo on taidemuseon arvion mukaan 38 000 euroa. Lahjoitus liitetään taidemuseon kokoelmiin ja kokoelmahallintajärjestelmään hankintahinnaltaan nolla-arvoisena.

Tämän lahjoituksen Helsingin kaupunki ottaa kiitollisuudella vastaan.

This decision was published on 03.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maija Tanninen, taidemuseon johtaja, puhelin: 09 310 87008

maija.tanninen@hel.fi

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 09 310 87043

elina.leskela@hel.fi

Attachments

1. HAM Lahjakirja T.Mäntysen teokset_2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.