Oikaisuvaatimus vs. liikuntajohtajan päätökseen 22.1.2019 § 9 koskien venevauriota Tervasaaren laiturissa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006775
More recent handlings
§ 9

Vahingonkorvaus koskien venevauriota Tervasaaren laiturissa

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien 27.4.2018 veneelle aiheutunutta vahinkoa Tervasaaren laiturissa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle hakemuksen, jossa hän vaatii korvausta hänelle aiheutuneesta esinevahingosta. Vaatimuksen mukaan 27.4.2018 Tervasaaren laiturissa hakijan puolison nimissä olevan venepaikan poijun kettinki oli katkennut ja vene ajautunut kiinni laituriin. Hakija on toimittanut valokuvia veneen kylkeen aiheutuneista naarmuista sekä valtakirjan vaatimuksen esittämistä varten venepaikan vuokralaiselta. Vaatimuksen mukaan hakija on pyytänyt kaupungin venepaikkavastaavia vuonna 2017 tarkistamaan kyseisen venepaikan poijun.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan venepaikan vuokrasopimusehtojen (Lilk 11.12.2012, 216 §) kohdan "6 Vuokra-aika" mukaan purjehduskausi on kunkin kalenterivuoden 10.6.-14.9. välinen aika. Saman kohdan mukaan vuokranantaja ei vastaa purjehduskauden ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle tapahtuvista, venesataman ja laiturin rakenteiden tai kiinnityslaitteiden huollon, korjauksen tai rikkoutumisen takia tapahtuvista vahingoista tai vaurioista.

Purjehduskausien välillä syksyn ja talven aikana venesatamien ja laiturien rakenteille ja kiinnityslaitteille mahdollisesti aiheutuneet vauriot pystytään toteamaan ja niitä koskevat huolto- ja korjaustoimenpiteet toteuttamaan vasta keväisin jäiden lähdettyä. Kaupunki vastaa venepaikkojen kunnostamisesta kunkin purjehduskauden alkuun (10.6.) mennessä. Näin ollen mikäli vuokralainen jättää tai tuo veneen venepaikalleen purjehduskauden ulkopuolella, hän vastaa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista itse.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus kartoittaa venesatamien ja laitureiden kunnossapitotarpeita jatkuvasti. Laajemmat satamakohtaiset kunnostukset perustuvat vuosittaiseen työohjelmaan, joka perustuu muun muassa edellisestä kunnostuksesta kuluneeseen aikaan, vuosittaisiin katselmuksiin sekä saatuun palautteeseen. Tervasaaren laiturin poijut ja kettingit on työohjelman mukaisesti tarkistettu sekä, niiltä osin kuin tarvetta ilmeni, uusittu 19.5.2018 alkaen.

Venepaikan vuokrasopimusehtojen kohdan "6 Vuokra-aika" mukaisesti vuokranantaja ei vastaa purjehduskauden ulkopuolisena aikana venepaikalle jätetylle tai tuodulle veneelle tapahtuvista vahingoista tai vaurioista. Näin ollen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntapalvelukokonaisuus ei ole sopimusperusteisessa korvausvastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

Sopimuksenulkoisen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, että vahingonkärsijällä on todistustaakka tahallisuudesta tai tuottamuksesta, vahingosta ja syy-yhteydestä. Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella kaupunki olisi korvausvelvollinen hakijan vahingosta myöskään sopimuksenulkoisen vastuun perusteella.

This decision was published on 23.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus HEL 2018-006775
4. Confidential: HeTiL §13

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.