Hankerahoitus, osallistuminen EU:n rahoittaman hankeen Re:start - Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi toteuttamiseen

HEL 2018-006897
More recent handlings
§ 12

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”Re:start –Osaaminen tutkinnoksi ja työksi”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle enintään 67 040 euroa (projektinumero 1098052001) vuodelle 2020 hankkeen ”Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi” kuntaosuuden maksamiseksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Re:start-hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat ammatilliset opintonsa keskeyttäneet tai koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 30-vuotiaat helsinkiläiset. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona sekä seuraa hankkeen toteutusta ja maksaa hankkeen kuntarahoitusosuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Määrärahapäätökset maksettavasta kuntaosuudesta tehdään kalenterivuosittain. Hanke toteutetaan 1.9.2018–31.12.2020 välisenä aikana.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankehakemuksen päätöksellään 3.7.2018 § 175 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 3.9.2018 hankekoodilla S21405.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 569 436 euroa, josta EU:n ja valtion tukiosuus on 409 994 euroa, Helsingin kuntarahoituksen osuus 79 721 euroa ja muun julkisen rahoituksen osuus 79 721 euroa. Vuosina 2018–2019 Helsingin kaupunki maksoi kuntaosuutta yhteensä 12 681 euroa, ja vuonna 2020 kuntaosuutta varaudutaan maksamaan enintään 67 040 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 09.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö