Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimialajohtajalta viranhaltijoille

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006912
More recent handlings
§ 47

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimialajohtajalta viranhaltijoille

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti siirtää toimivaltaa viranhaltijoille seuraavasti:

Palvelukokonaisuuden johtaja

- käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa johtamansa palvelukokonaisuuden osalta

   - päättää irtaimen omaisuuden lahjoituksen tai testamentin vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus tai testamentti on arvoltaan enintään 30 000 euroa. Samalla toimialajohtaja kehottaa viranhaltijoita kiinnittämään erityistä huomiota lahjoituksiin ja testamentteihin mahdollisesti sisältyviin kaupunkia sitoviin tavanomaisesta poikkeaviin ehtoihin ja niiden kustannuksiin.

   Hallintopäällikkö

   - päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on toimialaa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto pois lukien ja haettava määrä on enintään 5000 euroa.

   Ammatillisen koulutuksen päällikkö

   - päättää Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston osalta vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on toimialaa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi ja haettava määrä on enintään 5000 euroa.

   Asiakasmaksupäällikkö

   - päättää kaupungin omasta ja ostopalveluna hankitusta lasten varhaiskasvatuksesta perittäväksi määrättyjen maksujen alentamisesta tai kokonaan perimättä jättämisestä yksilöllisten olosuhteiden perusteella.

   - päättää, ellei muualla ole toisin määrätty, lasten varhaiskasvatuksesta määrättyjen maksujen perinnästä luopumisesta.

   Asiakasmaksut ja laskutus -yksikön virkasuhteinen taloussihteeri

   - päättää yksilöllisesti vahvistetuissa rajoissa kaupungin omasta ja ostopalveluna hankitusta lasten varhaiskasvatuksesta perittävästä maksusta.

   Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

   - hyväksyy suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksikkötason suunnitelmat oman alueensa osalta.

   - päättää perusopetuksen pidennetystä oppivelvollisuudesta oman alueensa osalta.

   Päivähoitoalueen päällikkö / chef för småbarnspedagogiken

   - hyväksyy ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yksikkötason suunnitelmat.

   Varhaiskasvatuksen alueen 4 varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

   - hyväksyy palvelusetelipalveluntuottajan suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta.

   - päättää monikko- ja adoptiolapsille maksettavasta Helsinki-lisästä suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta.

   Päivähoitoalueen päällikkö / chef för småbarnspedagogiken

   - hyväksyy palvelusetelipalveluntuottajan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta.

   - päättää monikko- ja adoptiolapsille maksettavasta Helsinki-lisästä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta.

   Tämä päätös kumoaa toimialajohtajan päätöksen 15.6.2018 § 45.

   Päätöksen perustelut

   Toimialajohtaja siirtää hallinnon järjestämisen ja hallintosäännön 15 luvun 4 §:n perusteella toimivaltaa viranhaltijoille.

   This decision was published on 21.06.2018

   OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

   Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

   Oikaisuvaatimusoikeus

   Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

   • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
   • kunnan jäsen.
   Oikaisuvaatimusaika

   Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

   Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

   Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

   Oikaisuvaatimusviranomainen

   Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

   Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

   Sähköpostiosoite:
   Postiosoite:
   PL 10
    
   00099 HELSINGIN KAUPUNKI
   Faksinumero:
   (09) 655 783
   Käyntiosoite:
   Pohjoisesplanadi 11-13
   Puhelinnumero:
   (09) 310 13700 (Yleishallinto)

   Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

   Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

   Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

   Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

   • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
   • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • oikaisuvaatimuksen tekijä
   • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
   • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
   Pöytäkirja

   Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

   Close

   Ask for more info

   Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21012

   timo.t.korhonen@hel.fi

   Decisionmaker

   Liisa Pohjolainen
   kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja