Naulakallion koulun ja Lemmilän koulun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen määräajaksi, työavain 5-1853-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006933
More recent handlings
§ 32

Naulakallion koulun ja Lemmilän koulun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen määräajaksi, työavain 5-1853-18

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Naulakallion koulun ja Lemmilän koulun erityiskoulun rehtorin virkaan (nro 73) määräajaksi 1.10.2018 – 31.12.2018 kasvatustieteen maisteri Ulla Korhosen. Virantoimitus alkaa 1.10.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava 1,5 kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Naulakallion koulun ja Lemmilän koulun rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 30.5.2018. Hakuaika päättyi 7.6.2018.

Naulakallion koulu on erityiskoulu helsinkiläisille oppilaille, jotka käyvät koulua lastensuojelun tukemana. Koulussa annetaan erityisopetusta yleisopetuksen tavoitteiden mukaisesti. Koulussa on oppilaspaikkoja 50. Lemmilän koulu on erityiskoulu erityisoppilaille, jotka on sijoitettu asumaan Lemmilän erityislastenkotiin. Koulu sijaitsee Hyvinkäällä Ridasjärven kylässä. Koulussa on oppilaspaikkoja 20.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 7.6.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa viisi hakijaa. Haastatteluun 13.6.2018 kutsuttiin hakemuksista ilmenevien ansioiden perusteella seuraavat kaksi hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat perusopetusjohtaja Outi Salo, perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen ja henkilöstösuunnittelija Virve Kemppi.

Hakuajan jälkeen tilanne on muuttunut avoimen viran täyttämisen osalta siten, että virka täytetään hakuilmoituksesta poiketen 31.12.2018 saakka. Tarkoitus on julistaa virka vakinaista täyttämistä varten haettavaksi syksyn 2018 aikana. Muuttuneen tilanteen johdosta hakijoilta tiedusteltiin 2.7.2018, ovatko he käytettävissä täytettäessä virka 31.12.2018 saakka. ********** haastateltiin uudestaan. Haastatteluun osallistuivat perusopetusjohtaja Outi Salo ja perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen.

Hakija **********

Hakija **********

Kummallakin haastatelluilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. **********

Perusopetusjohtaja katsoo, että kokonaisarvioinnin perusteella ********** on parhaat edellytykset kysymyksessä olevan Naulakallion koulun ja Lemmilän koulun rehtorin viran hoitamiseen.

Toimialajohtajan 15.6.2018 tekemän delegointipäätöksen (§46) perusteella rehtorin määräajaksi ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 05.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja