Suunnistuskartta-avustusten jakaminen yhdistyksille vuonna 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006989
More recent handlings
§ 15

Suunnistuskartta-avustusten jakaminen yhdistyksille vuonna 2018

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää helsinkiläisille suunnistusseuroille suunnistuskartta-avustusta, seurojen valmistamista suunnistuskartoista, alla olevan mukaisesti.

Seura
Euroa
Helsingin Jyry ry
1 558,72
Helsingin Suunnistajat ry
26 453,32
Rastihaukat ry
2 987,86
yhteensä
30 999,90

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 24.10.2017, § 8 valtuuttaa liikuntapalvelupäällikön päättämään suunnistuskartta-avustuksista haettujen valmistuskustannusten perusteella.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on kokouksessaan 24.10.2017, § 8 vahvistanut perusteet joilla suunnistuskartta-avustusta voidaan myöntää. Seuran tulee olla avustuskelpoinen, jotta voi hakea avustusta vuonna 2017 valmistuneiden suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin. Avustuksen piiriin kuuluvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat.

Talkootyönä tehty työ huomioidaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Karttatyyppi
Enintään h/ km2
Enintään  euroa / h
Enintään  euroa / km2
Ensikartta
50
10
500
Uusintakartta
30
10
300
Ajantasaistuskartta
20
10
200

Lisäksi karttakohtaisesti aiheutuneista kustannuksista vähennetään kartasta saadut tulot, kuten mainostulot, avustukset ja myyntituotto. Avustusta myönnetään kustannusten ja tulojen erotuksena syntyneestä tappiosta enintään 60 %.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 9.1.2018, § 5 enimmäismäärärahan, jota voidaan käyttää suunnistuskartta-, erityisryhmien kuljetus- ja starttiavustuksiin.

Vuonna 2018 suunnistuskartta-avustus on 44% prosenttia hyväksytyistä valmistuskuluista.

This decision was published on 19.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö