Toivomusponsi 2, julkisen liikenteen pysäkkiratkaisu Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskukselle

HEL 2018-007087
More recent handlings
Case 16. / 160 §

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi pysäkeistä Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen lähellä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.3.2019 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 11.3.2019 saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Käsitellessään 13.6.2018 Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää samalla, että jatkovalmistelussa osoitetaan suunnitelman puitteissa paras ja saavutettavin pysäkkiratkaisu linjastolle Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen asiakkaiden kannalta.’ (Petra Malin)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunnot.

Kalasataman raitiotien pysäkki tulee sijoittumaan Kalasataman metroaseman alapuolelle ja kauppakeskus Redin viereen Hermannin rantatielle. Pysäkin pohjoispään korotettu suojatie yhdistää metroaseman läntisen sisäänkäynnin kauppakeskuksen sisäänkäyntiin. Pysäkki ja katujärjestelyt tehdään esteettömyysvaatimukset täyttäviksi. Ennen raitiotien rakentamista pysäkki on Kalasataman aluetta palvelevan bussiliikenteen käytössä.

Pysäkiltä on kaksi vaihtoehtoista kävelyreittiä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Ulkoreitti Hermannin rantatien ja Työpajankadun kautta on noin 260 m ja sisäreitti noin 230 m kauppakeskus Redin läpi osin sisätiloissa. Sisäreitti on käytettävissä metron kulkuaikoina.

Pysäkin siirtäminen lähemmäs Työpajankatua sekä terveys- ja hyvinvointikeskusta ei käytännössä ole mahdollista mm. Rediin liittyvien ilmanvaihtokuilu- ym. rakenteiden takia. Raitioliikenteelle on suunniteltu kääntöpaikka metroaseman pohjoispuolelle, mutta toistaiseksi kääntöraiteelle ei ole suunniteltu säännöllistä liikennettä.

Metroaseman rinnalla Itäväylän tunnelissa on nyt bussilinjojen 58 ja 551 (tulevat runkolinjat 500 ja 510), 16 ja useiden Itä-Helsingin yölinjojen pysäkit. Toistaiseksi terveys- ja hyvinvointikeskusta lähinnä olevat bussipysäkit ovat Työpajankadulla Hermannin rantatien risteyksen länsipuolella. Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuttua (arviolta vuodenvaihteessa 2021-2022) kaikki Kalasatamassa liikennöivät bussilinjat siirtyvät käyttämään Hermannin rantatien bussipysäkkejä.

Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.02.2019 § 24

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Petra Malinin ponteen (HEL 2017-010555 T 08 00 02) koskien Kalasataman terveyden- ja hyvinvoinnin keskuksen saavutettavuutta tulevalta Kalasataman raitiotien pysäkiltä:

HKL vastaa tällä hetkellä Kalastaman raitiotien hankesuunnittelun valmistelusta, joka kestää alustavasti vuoden 2020 loppuun. Yleisten töiden lautakunta on vuonna 2015 (33/2015) vahvistanut Kalastaman keskuksen alueen katusuunnitelmat, joissa on määritelty Kalastaman keskuksen pysäkki sijoitettavaksi Hermannin rantatielle Kalasataman keskuksen kohdalle. Kulku terveyden- ja hyvinvoinnin keskuksesta pysäkille tapahtuu Työpajankadun kautta tai Kalasataman keskuksen läpi.

Hermannin rantatielle sijoittuva pysäkki tehdään HKL:n ja Helsingin esteettömyysvaatimukset täyttäväksi pysäkiksi. Pysäkki sijaitsee osin sääsuojassa yläpuolella kulkevan metrosillan alla. Pysäkille on esteetön kulkuyhteys sekä katua pitkin että Kalasataman keskuksen läpi. Katujärjestelyt tehdään Helsingin esteettömyysohjeistuksen mukaisesti osana Kalasataman alueen katujen rakentamista.

HKL pyrkii hankesuunnitelmassa vaikuttamaan mahdollisuuksien mukaan myös sellaisiin katu-urakkaan kuuluviin järjestelyihin, jotka vaikuttavat kulkuun raitiotiepysäkille. Lisäksi HKL osallistuu Kalasataman alueen opastusten suunnitteluun mm. Redin yhteiskäyttöyhtiön kautta siten, että kulku raitiotiepysäkiltä terveyden- ja hyvinvoinnin keskukseen on helposti löydettävissä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.11.2018 § 538

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kalasataman raitiotien pysäkki sijoittuu Kalasataman keskuksessa metroaseman alapuolelle ja kauppakeskus Redin viereen Hermannin rantatielle. Pysäkin pohjoispäässä on korotettu suojatie, joka yhdistää metroaseman läntisen sisäänkäynnin kauppakeskuksen sisäänkäyntiin. Sama pysäkki on ennen raitiotien rakentamista Kalasataman aluetta palvelevan bussiliikenteen käytössä. Raitiovaunun pysähtymispaikat sijoitetaan pohjoispään suojatien lähelle.

Pysäkiltä on kaksi vaihtoehtoista kävelyreittiä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Ulkoreitti kulkee Hermannin rantatien vartta Työpajankadun risteykseen asti, josta käännytään Työpajankadulle itään kohti terveys- ja hyvinvointikeskusta. Tämä reitti on noin 260 metriä pitkä. Toinen reitti kulkee kauppakeskus Redin läpi osin sisätiloissa Kalasatamankadulle ja on käytettävissä metron kulkuaikoina. Tämän reitin pituus on noin 230 metriä. Molemmat reitit sisältävät Hermannin rantatiellä yhden ajoradan ylityksen ja Työpajankadun ylityksen suojateitä pitkin. Molemmat suojatiet ovat korotettuja. Työpajankadun keskikoroke on tavanomaista leveämpi. Kalasataman keskus sekä Redi ovat esteettömyyden erikoistasoa.

Raitiotien pysäkin siirtäminen Hermannin rantatiellä lähemmäs Työpajankatua, metroaseman suojatien pohjoispuolelle, olisi teoreettisesti mahdollista ainoastaan etelän suunnan pysäkille ja silloinkin pysäkki katkaisee pyöräliikenteen ylityspaikan Hermannin rantatiellä. Pohjoisen raiteen vieressä on Rediin liittyviä ilmanvaihtokuiluja ym. rakenteita, jotka estävät pysäkkilaiturin rakentamisen.

Pysäkin siirtäminen Työpajankadun pohjoispuolelle on mahdotonta, koska Redin pysäköintilaitoksen rampit nousevat kadulle radan vieressä eikä tilaa pysäkeille ole. Pysäkin siirtäminen kauemmas metroaseman kohdalta olisi myös joukkoliikennejärjestelmän toiminnan kannalta merkittävä heikennys, koska kyseessä on keskeinen vaihtopaikka.

Raitioliikenteelle on suunniteltu kääntöpaikka metroaseman pohjoispuolelle. Kääntöpaikan seisontaraide tulee sijoittumaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen Kalasatamankadulla, mutta ainakaan toistaiseksi kääntöraiteelle ei ole suunniteltu säännöllistä liikennettä. Se voi toimia varakääntöpaikkana ja tilapäisenä päätepysäkkinä esimerkiksi Laajasalon raitiolinjoille, jos kulku Nihdistä keskustan suuntaan on estynyt. Kalasataman ja Pasilan välistä raitioliikennettä ei ole tarkoituksenmukaista ohjata kääntösilmukan kautta, koska se lisää matka-aikaa ja sen vaihtelua sekä haittaa muun liikenteen sujuvuutta Hermannin rantatien liittymissä.

Metroaseman uusi itäinen sisäänkäynti johtaa kauppakeskus Redin läpi kaksia liukuportaita pitkin katutasoon ja Kalasatamankadulle, josta on lyhyt matka terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäynnille. Yhteydet ovat käytössä metron liikennöintiaikojen mukaisesti. Metroaseman rinnalla Itäväylän tunnelissa on bussilinjojen 58 ja 551 (tulevat runkolinjat 500 ja 510), 16 ja useiden Itä-Helsingin yölinjojen pysäkit.

Länteen menevien bussien pysäkiltä yhteys kauppakeskuksen läpi Kalasatamankadulle kulkee metroaseman kautta ja on auki metron aukioloaikojen mukaan. Lisäksi pysäkiltä pääsee katutasoon Kulosaaren sillan puolelta kulkevan rampin kautta Capellan puistotielle vuorokauden ympäri. Itään menevien bussien pysäkiltä reitti kauppakeskuksen läpi Kalasatamankadulle on käytössä arkisin kello 05.00-02.30 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä vuorokauden ympäri.

Katutasossa terveys- ja hyvinvointikeskusta lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Hermannin rantatiellä (ensin tulevien raitiotiepysäkkien kohdalla, myöhemmin kadun reunoilla) ja toistaiseksi Työpajankadulla rantatien risteyksen länsipuolella. Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuttua (arviolta vuodenvaihteessa 2021-22) kaikki Kalasatamassa liikennöivät bussilinjat siirtyvät käyttämään Hermannin rantatien bussipysäkkejä.

30.10.2018 Pöydälle

23.10.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Niko Setälä, liikenneinsinööri: 310 37031

niko.setala@hel.fi
Close

This decision was published on 12.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi