Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanteen ja resurssien selvittämisestä seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007308
More recent handlings
Case 16. / 678 §

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanteen ja resurssien selvittämisestä seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään 20.6.2018 kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: ”Hyväksyessään arviointikertomuksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä selvittää Helsingin vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanne ja resurssit." (Sinikka Vepsä).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu tarkastuslautakunnan lausunto.

Päättäessään 8.5.2018 § 42 tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmasta tarkastuslautakunta samalla päätti vuoden 2018 arviointikertomukseen sisällytettävistä arvioinneista. Tarkastuslautakunta pyysi valtuutetuilta ja valtuustoryhmiltä helmikuussa 2018 ehdotuksia vuoden 2018 arviointiaiheiksi. Aihe-ehdotuksia tuli paljon, mutta niiden joukossa ei ollut kotihoitoon liittyviä ehdotuksia. Sen sijaan omaishoitoa ehdotettiin arvioinnin kohteeksi ja tarkastuslautakunta päätti ottaa arviointisuunnitelmaan aiheen Omaishoidon tavoitteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunta seuraa vuoden 2018 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunnan vuonna 2016 antamien suositusten toteutumista. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa arvioitiin kotihoidon riittävyyttä ikääntyneiden tarpeeseen nähden. Tarkastuslautakunta antoi kolme suositusta, joiden toteutumista koskeva seurantatieto esitetään vuoden 2018 arviointikertomuksessa. Suositukset kohdistettiin silloiselle sosiaali- ja terveysvirastolle, jonka tulee

  • tehostaa kuntoutus-, hoiva- ja sairaalapalveluissa SAS-prosessia (selvitys-arviointi-sijoitus) siten, että palveluasumispaikan saa siinä vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.
  • varmistaa, että palveluasumista on tarjolla tarpeeseen nähden riittävästi.
  • resursoida kotihoito siten, että samat hoitajat käyvät asiakkaan luona ja aikaa on riittävästi palvelusuunnitelman mukaisten tehtävien suorittamiseen. Työn suunnittelussa tulee hyödyntää itseohjautuvien tiimien kokeilujen tuloksia.

Erityisesti viimeisen suosituksen yhteydessä tarkastuslautakunta saa tietoa kotihoidon resursoinnista ja nykytilanteesta. Seurannan tuloksista raportoidaan yleisellä tasolla vuoden 2018 arviointikertomuksessa ja yksityiskohtaisemmin aiheesta laadittavassa arviointimuistiossa. Molempiin asiakirjoihin voi tutustua arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen osoitteessa www.arviointikertomus.fi(Link leads to external service).

Close

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 71

Lausunto

Tarkastuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta, joka koskee Helsingin vanhustenhoidon ja kotihoidon tilanteen ja resurssien selvittämismahdollisuutta seuraavan arviointikertomuksen yhteydessä:

Tarkastuslautakunta päätti vuoden 2018 arviointikertomukseen sisällytettävistä arvioinneista 8.5.2018 (§ 42) päättäessään tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmasta vuodelle 2018. Tarkastuslautakunta pyysi valtuutetuilta ja valtuustoryhmiltä helmikuussa 2018 ehdotuksia vuoden 2018 arviointiaiheiksi. Aihe-ehdotuksia tuli paljon, mutta niiden joukossa ei ollut kotihoitoon liittyviä ehdotuksia. Sen sijaan omaishoitoa ehdotettiin arvioinnin kohteeksi, ja tarkastuslautakunta päättikin ottaa arviointisuunnitelmaan aiheen Omaishoidon tavoitteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunta seuraa vuoden 2018 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunnan vuonna 2016 antamien suositusten toteutumista. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa arvioitiin kotihoidon riittävyyttä ikääntyneiden tarpeeseen nähden. Tarkastuslautakunta antoi kolme suositusta, joiden toteutumista koskeva seurantatieto esitetään vuoden 2018 arviointikertomuksessa. Suositukset kohdistettiin silloiselle sosiaali- ja terveysvirastolle, jonka tulee

  • tehostaa kuntoutus-, hoiva- ja sairaalapalveluissa SAS-prosessia (selvitys-arviointi-sijoitus) siten, että palveluasumispaikan saa siinä vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.
  • varmistaa, että palveluasumista on tarjolla tarpeeseen nähden riittävästi.
  • resursoida kotihoito siten, että samat hoitajat käyvät asiakkaan luona ja aikaa on riittävästi palvelusuunnitelman mukaisten tehtävien suorittamiseen. Työn suunnittelussa tulee hyödyntää itseohjautuvien tiimien kokeilujen tuloksia.

Erityisesti viimeisen suosituksen yhteydessä tarkastuslautakunta saa tietoa kotihoidon resursoinnista ja nykytilanteesta. Seurannan tuloksista raportoidaan yleisellä tasolla vuoden 2018 arviointikertomuksessa ja yksityiskohtaisemmin aiheesta laadittavassa arviointimuistiossa. Molempiin asiakirjoihin voi tutustua arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen osoitteessa www.arviointikertomus.fi.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi
Close

This decision was published on 12.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi