Asunto Oy Helsingin Kruununranta, tontti 49271/4, Hitas hankinta-arvon päivittäminen (ryhmärakennuttamishanke)

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007554
More recent handlings
§ 66
This decisionmaker is no longer active

Hitas suunnitelmien ja hankinta-arvon hyväksyminen, Asunto Oy Helsingin Kruununranta, tontti 49271/4

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä tontilla 49271/4 sijaitsevan As. Oy Helsingin Kruununrannan (ryhmärakennuttamishanke) suunnitelmat sekä hyväksyä hankkeen velattomaksi hankinta-arvoksi 4 866 006 euroa (alv. 24%).

Hanke on townhouse -tyyppinen 3-kerroksinen asuinrakennus (7 asuntoa). Rakentaminen toteutetaan ryhmärakentamishankkeena Hitas II -ehdoin.

Käytetty kerrosala 905 m²
Asuntoala 975 m²
Huoneistojen keskipinta-ala 139 m²

Pinta-ala tiedot ovat Hitas-työryhmän lausunnosta ja yhtenevät jätetyn rakennuslupahakemuksen tietojen kanssa.

Autopaikkoja on 9 kpl, jotka sijaitsevat LPA- tontilla 49271/3.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu suunnitelmien osalta Hitas-työryhmän puoltavaan lausuntoon 12.1.2018 ja hankinta-arvon osalta Hitas-työryhmän puoltavaan lausuntoon 23.3.2018.

This decision was published on 05.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Grön, rakennusneuvoja, puhelin: 09 310 34172

jouni.gron@hel.fi

Decisionmaker

Marjo Tapana
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. As. Oy Helsingin Kruununranta (suunnitelmien hyväksyminen)Ahjo
2. As. Oy Helsingin Kruununranta (hankinta-arvon hyväksyminen) Ahjo
3. Ryhmärakennuttamishankkeen perustajaosakkaiden edustajalle1.11.2017

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.