Kalasataman peruskouluun sijoitetun rehtorin viran täyttäminen määräajaksi

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007833
More recent handlings
§ 33

Kalasataman peruskouluun sijoitetun rehtorin viran täyttäminen määräajaksi

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Kalasataman peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin avoimeen virkaan (nro 0023) määräajaksi 31.7.2018 – 31.12.2018 kasvatustieteen maisteri Kati Pennasen.

Virantoimitus alkaa 31.7.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Kalasataman peruskoulun rehtorin avoin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi ajalla 6.-16.7.2018.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Viran sijaisuuteen jätti 16.7.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 13 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin 17.7.2018 hakemusten perusteella seuraavat neljä ansioituneinta hakijaa: Kati Pennanen, ********** Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja Hanna Välitalo ja perusopetuksen aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen.

**********

**********

**********

Hakija Kati Pennanen **********

Kaikilla haastatelluilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta. Kaikilla haastatelluilla on pitkäaikaista johtamiskokemusta kouluista, joissa on toiminut erityisen tuen ryhmiä. ********** Kati Pennasella on ********** Lisäksi kaikilla haastatelluilla on pitkäaikaista opettajakokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Vs. perusopetusjohtaja katsoo, että kokonaisarvion perusteella Kati Pennasella on parhaat edellytykset Kalasataman peruskoulun rehtorin viran hoitamiseen. Hänellä on johtamiskokemusta koulusta, jossa on toiminut kielellisten erityisvaikeuksien luokkia. Pitkän rehtorikokemuksen lisäksi hänellä on kokemusta aluerehtorin tehtävän hoitamisesta. Hän on osallistunut Lahdessa lukuisiin kaupunkitasoisiin kehittämishankkeisiin ja hänellä on kokemusta oppimisympäristöjen kehittämisestä. Haastattelussa hän tuo esiin uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin koulussaan ja esittää vahvan pedagoginen näkemyksen oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelun perusteella hänen johtamistapansa on vuoro-vaikutteinen sekä oppilaita ja henkilöstöä osallistava. Hän kuvaa pedagogisen johtamis- ja kehittämisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi.

Toimialajohtajan 15.6.2018 tekemän delegointipäätöksen (§ 46) perusteella rehtorin määräajaksi ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 17.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi