Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007899
More recent handlings
§ 33

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan korvaushakemuksen mukaan yhteensä 2.474,93 euroa.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalvelu liikelaitoksen kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalvelu aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut Mechelininkatua pohjoisen suuntaan henkilöautollaan. Mechelininkatu11-13 kohdalla tuulenpuuskan vuoksi Staran työmaa-aitoja oli kaatunut hakijan ajoneuvon päälle. Hakijan kertoman mukaan aitaa oli kaatunut monta metriä ja aita oli osunut ajoneuvoon pitkittäissuunnassa keulasta perään. Hakija oli noussut autostaan ja työntänyt ohikulkijan avulla aidan paikalleen. Edelleen hakija jatkaa, että paikalle tullut Staran naispuolinen työntekijä oli tiedustellut vahingon laatua, johon hakija oli kommentoinut tarkastuksen jälkeen vahinkoja tulleen. Hakija kertoo joutuneensa jatkamaan matkaa koska käytössä oli vilkkaassa liikenteessä vain yksi kaista. Apollonkadulla kotonaan hakija oli tarkastanut vahingot. Hakija kertoo edelleen, että aidat olivat kolhineet ja naarmuttaneet maalipintoja lokasuojassa, konepellissä, etu- ja takaovessa. Lisäksi etuovessa oli lommo, jonka hakija epäilee aitoja yhdistäneen metallipidikkeen aiheuttamaksi.. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan auton korjauskustannukset saamansa kustannusarvion mukaisesti.

Stara on tehnyt Mechelininkadulla tapahtuma-aikaan kadun perusparannustöitä ja aidannut työmaa-alueen asianmukaisesti muun muassa siten, että jokaisella aitaelementillä oli molemmissa päissä niihin kuuluvat jalat. Kyseisellä alueella 7.6.2018 vallinneen kovan puuskittaisen tuulen seurauksena aitaelementtien liitokset ovat pettäneet ja näin voineet aiheuttaa kyseiset vauriot hakijan henkilöautoon.

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan autolleen aiheuttamansa vauriot kustannusarvion mukaisesti 2.474,93 euroa. Hakija on ilmoittanut myöhemmin, että summa sisältää myös konepellin maalauksen vastoin kuin hakemuksessa ilmoittaa.

This decision was published on 07.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Korjauskustannuslaskelma
3. Valokuvat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.