Hankinta, IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut, kaupunginkanslia

HEL 2018-007901
More recent handlings
§ 75

IT –laitteet ja niihin liittyvät palvelut, minikilpailutus

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Atea Finland Oy:n, Dustin Finland Oy:n, Telia Finland Oyj:n ja Tietokeskus Finland Oy:n tarjoukset IT-laitteista ja niihin liittyvistä palveluista.

Ensisijaisuusjärjestys osa-alueittain seuraavaan minikilpailutukseen asti on seuraava:

Vakiolaite 1 pöytäkone
Tietokeskus Finland Oy
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Vakiolaite 2 peruskannettava
Tietokeskus Finland Oy
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Vakiolaite 3 kevytkannettava 1
Tietokeskus Finland Oy
Atea Finland Oy
Dustin Finland Oy

Vakiolaite 4 kevytkannettava 2
Tietokeskus Finland Oy
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Vakiolaite 5 kevytkannettava 3
Atea Finland Oy
Tietokeskus Finland Oy
Dustin Finland Oy

Vakiolaite 6 kevytkannettava 4
Tietokeskus Finland Oy
Atea Finland Oy
Dustin Finland Oy

Vakiolaite 7 tehokannettava
Tietokeskus Finland Oy
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Vakiolaite 8 kosketusnäyttökannettava
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy
Tietokeskus Finland Oy

Erikoislaitteet 1 Chromebook
Tietokeskus Finland Oy
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy
Telia Finland Oyj

Erikoislaitteet 2 näytöt
Tietokeskus Finland Oy
Atea Finland Oy
Dustin Finland Oy

Erikoislaitteet 3 tabletit, android
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Erikoislaitteet 5 tabletit iOS
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Erikoislaitteet 6 MacBook ja iMac
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Erikoislaitteet 7 tehotabletit 12,9” iPadOS
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy

Erikoislaitteet 9 tarvikkeet ja palvelut
Dustin Finland Oy
Atea Finland Oy
Telia Finland Oyj

RJ-45 adapterin, langallisen ja langattomien hiirien sekä näppäimistöjen toimittajaksi valitaan Dustin Finland Oy.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen
allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen
osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen
päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 16 miljoonaa euroa.


Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu ”IT -laitteet ja niihin liittyvät palvelut”
– puitejärjestelyyn (H015-18 / HEL 2018-007901), jonka hankintapäätös on tehty 27.11.2018. Puitejärjestelyssä on sovittu, että Helsingin kaupunginkanslia minikilpailuttaa vakiolaitteiksi valittavat tuotteet 1-4 kertaa vuodessa.

Kaupunginkanslia julkaisi minikilpailutuksesta tarjouspyynnön H081-21 /HEL 2018-007901 22.10.2021. Tarjouspyyntö lähetettiin puitejärjestelyssä mukana oleville toimittajille. Minikilpailutus toteutettiin sähköisenä huutokauppana.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 8.11.2021. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta: Atea Finland Oy, Dustin Finland Oy, Telia Finland Oyj ja Tietokeskus Finland Oy. Huutokauppa toteutettiin vaiheittain. Huutokauppa vakiolaitteista alkoi 11.11.2021 klo 9:00 ja päättyi 11.11.2021 klo 16.00. Huutokauppa jatkui erikoislaitteista 12.11.2021 klo 9.00 ja päättyi 12.11.2021 klo 16.00.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu puitesopimuksen kilpailutuksen
H015-18, HEL 2018-007901 IT -laitteet ja niihin liittyvät palvelut yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta.

Tarjousten vertailu hintapisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman tarjouksen osa-alueelle vakiolaite1,2,3,4,6 ja 7 sekä erikoislaitteet 1 ja 2 on tehnyt Tietokeskus Finland Oy, osa-alueelle vakiolaite 5 Atea Finland Oy ja osa-alueille vakiolaite 8, ja erikoislaitteet 3,5,6,7 ja 9 Dustin Finland Oy.

Minikilpailutuksen yhteydessä pyydettiin tarjoajia antamaan hinta RJ -45 adapterille, langalliselle ja langattomalle hiirelle sekä langalliselle ja langattomalle näppäimistölle. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että nämä tarvikkeet hankitaan halvimman hinnan antaneelta tarjoajalta. Nämä tuotteet eivät olleet mukana huutokaupassa. Halvimman hinnan näihin tuotteisiin antoi Dustin Finland Oy.


Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta
Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

This decision was published on 18.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa asioissa tärkeää tai
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupahakemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta(valituksen kohteena oleva päätös)
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 1. muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Puitejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sirkka Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen@hel.fi

Decisionmaker

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja