Hankintatarjouksen hyväksyminen talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalveluista

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-008542
More recent handlings
§ 19

Hankintatarjouksen hyväksyminen talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalveluista

Toimitusjohtaja

Päätös

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun toimitusjohtaja päätti hyväksyä BDO Oy:n (Y-tunnus 2776089-4) tarjouksen kahdeksi vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Lisäksi hankintaan kuuluu kaksi yhden vuoden optiokautta, joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden tai edellisen optiokauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvo on sopimuskaudella 400 000 € (Alv 0%).

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 17.8.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H035-18, Dnro HEL 2018-008542. Tarjouspyyntö liitteineen on tämän päätöksen liitteinä 1-9. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 17.8.2018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 21.9.2018 klo 10. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: BDO Oy ja Deloitte Consulting Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuudelle määritetyt vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: Hinta 60 vertailupistettä ja laatu 40 vertailupistettä.

Hinnan vertailu:

Tarjoajan hintavertailussa käytetty vertailuhinta saatiin laskemalla yhteen tarjoajan tarjouksellaan antamat yhden (1) talous- ja palkkahallinnon koulutuspalveluiden henkilötyöpäivän hinta ja yhden (1) talous- ja palkkahallinnon konsultointipalveluiden henkilötyöpäivän hinta. Tarjoajien vertailuhinnat olivat seuraavat:

BDO Oy:n vertailuhinta 1750 €
Deloitte Consulting Oy:n vertailuhinta 2175 €

Tarjoajan hinnan vertailussa saama vertailupisteiden määrä muodostui seuraavalla kaavalla: pienin hinnan vertailussa annettu vertailuhinta jaettuna tarjoajan antamalla vertailuhinnalla kerrottuna hintavertailun maksimipistemäärällä (60).

Tarjoajien hinnan vertailusta saamat vertailupisteet:

BDO Oy:n hintavertailun vertailupisteet: 60
Deloitte Consulting Oy:n hintavertailun vertailupisteet: 48,276

Laadun vertailu:

Laatuvertailu suoritettiin tarjoajan nimeämien konsulttien vähimmäisvaatimukset ylittävän kokemuksen ja koulutuksen perusteella tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Tarjouksessa on tullut nimetä vähintään kolme ja enintään viisi konsulttia. Laadun vertailussa käytetty pistemäärä on muodostunut nimettyjen konsulttien osa-aluekohtaisten (1.Koulutus 0-1 pistettä, 2.Työkokemus talous ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalveluista 0-2 pistettä, 3. Palvelukeskustoimeksiannot 0-2 pistettä, 4. Julkishallinnon toimeksiannot 0-2 pistettä) pisteiden keskiarvon summasta. Mikäli tarjoaja on nimennyt konsultiksi vähimmäisvaatimukset täyttävän konsultin, joka ei kokemuksellaan tai koulutuksellaan ole saanut vähimmäisvaatimuksen ylittävästä kokemuksesta pisteteitä, on tällaisen konsultin kohdalla osa-aluekohtaisen keskiarvon laskemisessa käytetty pistemäärää 0. Mikäli tarjoaja on nimennyt kolme tai enemmän, mutta vähemmän kuin viisi konsulttia, on näiden ns. nimeämättömien konsulttien osalta osa-aluekohtaisen pisteiden keskiarvon laskennassa käytetty pistemäärää 0.

Tarjoajien laatuvertailussa saamat pisteet:

BDO Oy:n laatuvertailussa saamat pisteet: 7
Deloitte Consulting Oy:n laatuvertailussa saamat pisteet: 6,4

Tarjoajan saamat tarjousten vertailussa käytetyt vertailupisteet on saatu jakamalla tarjoajan laatuvertailussa saama pistemäärä eniten laatuvertailupisteitä saaneen tarjoajan laatupistemäärällä ja kertomalla tämä osamäärä laadun vertailussa käytetyllä vertailupisteiden enimmäismäärällä (40 pistettä).

Tarjoajien laadun vertailusta saamat vertailupisteet:

BDO Oy:n laadun vertailussa saamat vertailupisteet: 40
Deloitte Consulting Oy:n laadunvertailussa saamat vertailupisteet: 36,571

Vertailupisteet:

Hinnan ja laadun yhteenlasketut vertailupisteet:

BDO Oy 100 vertailupistettä
Deloitte Consulting Oy 84,847 vertailupistettä

Edellä kuvattu vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt BDO Oy.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen on tämän päätöksen liitteenä 10 olevassa vertailutaulukossa.

This decision was published on 05.10.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 25100

tuija.kuivalainen@hel.fi

Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

pirjo.kivi@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja

Attachments

1. Allekirjoitettu tarjouspyyntö_(PDFA).pdf
2. HilmaIlmoitus_196151_(PDFA).pdf
3. Liite 1 Sopimusluonnos_(PDFA).pdf
4. Liite 2 Vähimmäisvaatimukset Talous- ja palkkahallinnon konsultointi- ja koulutuspalveluista_(PDFA).pdf
5. Liite 3 Konsultin esittely.pdf
6. Liite 4 Koulutus ja kokemus Konsultointipalveluista.pdf
7. Liite 5 Selvitys vastaavista toimituksista.pdf
8. Tarjouspyynnon_espd_196151_(PDFA).pdf
10. Tietoturvallisuusliite 29.1.18_(PDFA).pdf

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.