Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen ammatinopettaja, työavain 5-2108-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-008686
More recent handlings
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen ammatinopettaja, työavain 5-2108-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston kauneudenhoitoalan määräaikaisen ammatillisen tuntiopettajan kauneudenhoitoalan harjoitusyrityksen tehtävään **********

********** täyttää kauneudenhoitoalan tuntiopettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1168/2010) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Tehtävän palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 16.7 – 27.7.2018 kauneudenhoitoalan ammatinopettajan kauneudenhoitoalan harjoitusyrityksen tuntiopettajan tehtävään ajalle 06.08.2018- 31.12.2018. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5 -2108 -18. Määräaikaan 27.7.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki 5 henkilöä. Hakijoista 3 täytti tehtävälle asetetut kelpoisuusehdot. Tehtävään haastateltiin yhteensä 3 hakijaa.

********** täyttää tuntiopettajalle asetetut kelpoisuusehdot. Hänellä on kosmetologin ja estenomin tutkinnot ja erikseen suoritettu pedagoginen koulutus. Lisäksi hänellä on hyvä kauneudenhoitoalan työelämän tuntemus, vahvaa kauneudenhoitoalan hoitolatyötaitojen mukaista käytännön osaamista, sekä vahva palveluosaaminen.

Pöytäkirjanote lähetetään virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen

Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 27.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Christina Pelli, koulutuspäällikkö, puhelin: 050 358 9655

christina.pelli@hel.fi

Decisionmaker

Christina Pelli
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-3