Kaupungin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen Helsingissä 21. - 22.11.2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009028
More recent handlings
Case 28. / 601 §

Kaupungin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen Helsingissä 21. - 22.11.2018

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingissä 21. - 22.11.2018 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 • Jan Vapaavuori
 • Pia Pakarinen
 • Harry Bogomoloff
 • Ulla-Marja Urho (22.11.)
 • Anni Sinnemäki
 • Sanna Vesikansa
 • Otso Kivekäs
 • Veronika Honkasalo
 • Björn Månsson
 • Nasima Razmyar
 • Kaarin Taipale
 • Mari Rantanen

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta nimetä edustajiksi Jan Vapaavuoren, Pia Pakarisen, Harry Bogomoloffin ja Ulla-Marja Urhon (vain 22.11.).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Otso Kivekkään ehdotuksesta nimetä edustajiksi Anni Sinnemäen, Sanna Vesikansan ja Otso Kivekkään.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Veronika Honkasalon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tomi Sevanderin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Nasima Razmyarin ja Kaarin Taipaleen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mika Raatikaisen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Mari Rantasen.

Kaupunginhallitus päättää nimetä Helsingissä 21.- 22.11.2018 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

Close

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Helsingissä 21. – 22.11.2018. Tapaamisessa keskustellaan kuutoskaupunkien ajankohtaisista asioista sekä kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Aiemman käytännön mukaisesti tapaaminen alkaa 21.11. noin klo 12 ja päättyy seuraavana päivänä lounaaseen. Tapaamisen ohjelma täsmentyy tuonnempana ja jaetaan osallistujille erikseen.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeämään tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajistot, halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Close

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 560

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi
Close

This decision was published on 25.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi

Attachments

1. Ennakkokutsu kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.