Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikkö, tarkastusinsinöörin virka, työavain 6-190-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009134
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikkö, tarkastusinsinöörin virka, työavain 6-190-18

Yksikön päällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan rakenneyksikön päällikkö päätti valita rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikön läntisen rakennetiimin tarkastusinsinöörin virkaan (17620) diplomi-insinööri Hanna Vehmaan 12.11.2018 alkaen 4 005,61 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella rakennusvalvontapäällikkö on vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 3.-31.8.2018. Ilmoittautumisaika päättyi 31.8.2018 klo 16:00. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Kuntatekniikan foorumissa, KTK ry:n Rekrykanavassa, Insinööriliiton Työpaikkatorilla, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n sivuilla, talotekniikkalehti.fi –verkkopalvelussa, Rakennuslehdessä 17.8. ja Kuntaliiton sähköpostijakelussa.

Tarkastusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu talonrakennusalan diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan hakijan kokemusta rakennusalalta, palveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Tarkastusinsinöörin tehtävänä on rakennesuunnitelmien ja suunnittelijoiden kelpoisuuden arvioiminen, rakennustyönaikainen valvonta sekä rakenneyksikölle kuuluvien rakennuslupien käsittely ja niistä päättäminen.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tarkastusinsinöörin virkaan haki hakuajan kuluessa yhdeksän henkilöä, joista kahdeksan täytti vakanssille asetetut viran pätevyysvaatimukset. Yhteenveto hakijoista on päätöksen liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Hanna Vehmaa, ********** Yksikön päällikkö Risto Levanto haastatteli hakijat yhdessä tiimipäällikkö Kimmo Suomalaisen kanssa. Kolmessa haastattelussa ********** haastattelijana oli myös vs. rakennusvalvontapäällikkö Pentti Ruuska.

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, esittelijän mukaan parhaimmat edellytykset tarkastusinsinöörin viran menestykselliseen hoitamiseen on Hanna Vehmaalla.

Hanna Vehmaalla on tehtävään vaadittava koulutus ja hänellä on pitkä kokemus rakennesuunnittelusta sekä kokemusta suunnittelutoimiston laatupäällikön tehtävistä. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

This decision was published on 19.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Levanto, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26343

risto.levanto@hel.fi

Decisionmaker

Risto Levanto
yksikön päällikkö