Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden rakenneyksikön rakennusmestarin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009140
More recent handlings
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden rakenneyksikön rakennusmestarin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan rakenneyksikön päällikkö päätti valita rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikön läntisen rakennetiimin rakennusmestarin virkaan (vakanssi 017666) ********** 1.1.2019 alkaen 2 860,96 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Rakennusmestarin virka tuli avoimeksi 12.6.2018.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli-periaatteella, jolloin päättäjä tässä tapauksessa on yksikön päällikkö.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 27.4.-14.5.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Duunitorilla, KTK ry:n Rekrykanavassa, insinööriliiton Työpaikkatorilla, Kuntatekniikka.fi-sivuilla, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n sivuilla sekä Kuntaliiton sp-listalla.

Virka oli uudelleen haettavana 3.-31.8.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Rakennuslehdessä 17.8.2018, Duunitorilla, KTK ry:n Rekrykanavassa, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n sivuilla, Kuntatekniikka.fi-sivuilla, talotekniikka-lehti.fi-sivuilla ja Kuntaliiton sp-listalla.

Virka oli kolmannen kerran haettavana 12.10.-9.11.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Rakennuslehdessä ja Tekniikka&Talous-lehdessä 19.10.2018 sekä Duunitorilla.

Rakennusmestarin tehtävänä on johtaa rakennusteknisiä ennakkoneuvotteluja, ohjata hankkeiden asiantuntijoita ja valvoa rakennustöitä. Lisäksi hän käsittelee työnjohto- ja valitusasioita sekä rakennuslupia ja -ilmoituksia.

Rakennusmestarin kelpoisuusvaatimuksena on rakennusmestarin (AMK) tai rakennusteknikon tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta odotetaan kokemusta rakennusalalta, palveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Rakennusmestarin virkaan ilmoittautui ilmoittautumisaikojen kuluessa yhteensä 12 henkilöä. Virkaa hakeneista 11 täytti vakanssille asetetut viran pätevyysvaatimukset. Liitteenä on hakemusten perusteella laaditut yhteenvedot hakijoista. Yhteenvetojen tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** oli saanut jo töitä muualta ja ********** ei saapunut haastatteluun.

********** haastattelivat 31.5.2018 ********** 17.9.2018 ********** ja 19.11.2018 **********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Rakennusmestarin työssä korostuu yhteistoiminta vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan kanssa. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta talonrakennuksen työnjohto- ja suunnittelutehtävistä.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että rakennusmestarin virkaan parhaiten soveltuva on **********

********** valintaa puoltaa pitkä kokemus työnjohtotehtävistä sisältäen toimimista myös vastaavana työnjohtajana. Hän on toiminut myös pääsuunnittelijan tehtävissä. Hänellä on tehtävän edellyttämää kokemusta vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

This decision was published on 10.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kimmo Suomalainen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 26482

kimmo.suomalainen@hel.fi

Decisionmaker

Risto Levanto
yksikön päällikkö

Attachments

1. Yhteenveto 1
2. Yhteenveto 2
3. Yhteenveto 3

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.