Hankinta, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2019-2022, Kaupunginkanslia

HEL 2018-009180
More recent handlings
Case 2. / 75 §

Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä periaatteet, joilla kilpailutetaan Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelut seuraavalle sopimuskaudelle.

Tarkastuslautakunta päätti oikeuttaa tarkastusjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä ja vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Voimassa oleva Helsingin kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus päättyy tilikauteen 2018.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valmistelee kaupunginvaltuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta, tekee tilintarkastussopimuksen ja valvoo sopimuksen noudattamista. Valinnan valmistelun yhteydessä lautakunta määrittelee tilintarkastajan toimikauden pituuden, joka voi olla enintään kuusi vuotta. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Kuntalain 122 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Hankintaa valmistellaan tarkastusvirastossa ja kaupunginkanslia vastaa tarjouskilpailun teknisestä toteutuksesta.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sekä esitetty tarjousten vertailuperusteet. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa huomioidaan hinnan lisäksi myös laatu.

Tarjoukset pyydetään Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta tilikausilta 2019-2022 ja eräiden erityistoimeksiantojen suorittamisesta vastaavana aikana. Lisäksi hankintaan sisältyy optio tilikausille 2023 ja 2024. Kaupungin tytäryhteisöjä koskevat tilintarkastuspalvelut on tarkoitus kilpailuttaa vuonna 2019.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Link leads to external service), joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tilintarkastuspalvelujen hankinta ylittää hankintalaissa tarkoitetun 221 000 euron EU-kynnysarvon.

Close

This decision was published on 16.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi