Avustuksien myöntäminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, yksityisten koulujen tonttivuokriin vuodelle 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009315
More recent handlings
§ 59

Avustuksien myöntäminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, yksityisten koulujen tonttivuokriin vuodelle 2018

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti Kulosaaren yhteiskoulun, Maunulan yhteiskoulun, Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiön, Helsingin Rudolf Steiner -koulun ja Pohjois-Haagan yhteiskoulun avustussummat vuoden 2018 tonttivuokriin seuraavasti:

– Kulosaaren yhteiskoulu 88 547

– Maunulan yhteiskoulu 59 543

– Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö 52 565

– Helsingin Rudolf Steiner -koulu 91 522

– Pohjois-Haagan yhteiskoulu 50 899

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti (12.12.2017 / § 127), että yksityiskoulujen tonttivuokriin myönnetään avustusta vuodelle 2018 yhteensä enintään 500 000 euroa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päättää koulukohtaiset avustussummat (Hallintosääntö 15 luku § 4).

Koulut ovat lähettäneet avustushakemusten liitteenä kiinteistöviraston kanssa allekirjoitetut vuokrasopimukset, joiden perusteella koulukohtaiset avustussummat on laskettu. Vuoden 2018 osalta avustussummat, yhteensä 343 076 euroa, maksetaan neljässä erässä. Maksatuksen edellytyksenä on, että hakemuksen liitteenä on toimitettu allekirjoitettu vuokrasopimus.

Avustukset maksetaan tililtä 473000 1480400088

This decision was published on 10.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86696

jarkko.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. Liite 1 tonttien vuokrat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.