Kasko, Stadin ammattiopisto, perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettaja, työavain 5-2746-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009682
More recent handlings
§ 2

Kasko, Stadin ammattiopisto, perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettaja, työavain 5-2746-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle: 17.9.2018 - 31.7.2019 humanistisen ja taidealan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen **********

********** täyttää perusopetuksen aineenopettajan virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 5 §:n ja 9 §:n mukaiset ehdot ja kielitaitovaatimuksen. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 20.8.- 3.9.2018 perusopetuksen lisäopetuksen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä 10.9.2018- 31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2746-18. Määräaikaan 3.9.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki yhdeksän (9) henkilöä. Hakijoista 6 kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa kutsuttiin haastatteluun.

********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on humanistisen ja taidealan kanditaatin (BA) ja ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä pedagoginen kelpoisuus. Lisäksi hän on suorittanut täydentävän lisäkoulutuksen tiimioppimisen perusteista ja muuta tehtävän kannalta olennaista täydennyskoulutusta.

********** on aiempaa työkokemusta tehtävää lähinnä vastaavissa tehtävissä. Hänellä on myös työkokemusta monipuolista opetustehtävistä perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Hänellä on näyttöä monipuolisten opetusmenetelmien käytöstä sekä tuoretta kokemusta laaja-alaisesta aineiden opettamisesta, erityisopetuksesta sekä suomi toisena kielenä opetuksesta.

********** on tuoretta pedagogista näkemystä ja hyvät digitalisaation käyttöönottoa edistävät taidot. Hän on kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 17.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@edu.hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2