Sopimus henkilöstöruokailun järjestämisestä Pihka Ravintolat Oy:n kanssa sekä ateriasubvention vahvistaminen sopimukseen perustuvan ruokailun osalta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009805
More recent handlings
§ 60

Sopimus henkilöstöruokailun järjestämisestä JK Kitchen Oy:n kanssa sekä ateriasubvention vahvistaminen sopimukseen perustuvan ruokailun osalta

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti sopia henkilöstöruokailun järjestämisestä JK Kitchen Oy:n kanssa sekä vahvistaa, että tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua subventoidaan aterialta 2,20 euroa vuonna 2020.

Samalla toimialajohtaja päätti valtuuttaa toimialan henkilöstöpäällikön allekirjoittamaan sopimuksen ruokailun järjestämisestä JK Kitchen Oy:n kanssa.

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että ruokailua subventoidaan henkilöstöjohtajan vuosittain vahvistamalla enimmäismäärällä.

Päätöksen perustelut

Pasilan kirjaston läheisyydessä ei sijaitse kaupungin henkilöstöravintolaa. Tästä johtuen tehdään ruokailusopimus läheisyydessä sijaitsevan kaupungin ulkopuolisen ravitsemusliikkeen kanssa.

Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja oikeutti 17.12.2019, 30 § toimialajohtajan päättämään ruokailusopimuksesta muun kuin kaupungin valitseman ravitsemusliikkeen kanssa. Kansliapäällikön 20.12.2019, 271 § mukaan ulkopuolisten muiden sopimusravintoloiden henkilöstöaterioita voidaan subventoida enintään 3,52 eurolla ateriaa kohden ajalla 1.1.-31.12.2020, kuitenkin siten, että henkilöstöltä perittävän aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen. Summa sisältää arvonlisäveron.

This decision was published on 09.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Manna Torvinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 36137

manna.torvinen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Sopimusluonnos

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.