Paluu Helsingin tulevaisuuteen – AR-sovelluksen hankinta 1878, kaupunginmuseoon

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010120
More recent handlings
§ 7

Paluu Helsingin tulevaisuuteen – AR-sovelluksen hankinta 1878, kaupunginmuseoon

Museonjohtaja

Päätös

Museonjohtaja päätti hankkia vuoden 1878 Helsingin pienoismallin pelillistämisen kakkosvaiheen Exove Oy:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 39 150 euroa (alv. 0%). Työ on valmis viimeistään 31.12.2018.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on innovatiivisen pelillistämishankkeen toinen vaihe, jonka ensimmäinen, prototyyppivaihe toteutettiin ”6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt” –hankkeen osana yhteiskehittämishaasteena. Alkuvaiheen 11 yrityksestä valittiin kaksi, Exove ja Zoan, jatkokehittämään prototyyppiä yhteistyössä museon asiantuntijoiden kanssa. Prototyyppien peliympäristön toimivuutta testattiin 1.5. – 30.8.2018. Kakkosvaiheen saaduista kahdesta tarjouksesta Exoven tarjous on edullisempi ja hankkeen aikana saatujen hyvien kokemusten ja referenssien perusteella museon tarkoitukseen soveltuvampi.

This decision was published on 05.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jari Karhu, yleisöpalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 64198

jari.karhu@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Merisalo
museonjohtaja