Asemakaavan muutos, Kamppi kortteli 4412/1, Simonkatu 7, Kampin hiljentymiskappeli, nro 12611, Helsingin seurakuntayhtymä

HEL 2018-010343
More recent handlings
Case 2. / 217 §

V 8.4.2020, Kampin hiljentymiskappelin asemakaavan muuttaminen (nro 12611)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan Kampin korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta koskevan asemakaavan muutoksen 14.1.2020 päivätyn ja 16.3.2020 korjatun piirustuksen nro 12611 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kampin hiljentymiskappelia, joka sijaitsee Kampissa Narinkan laidalla. Se mahdollistaa kappelin asiakastilojen laajentamisen ja parantaa kappelin edellytyksiä vastaanottaa asiakkaita ja järjestää tilaisuuksia. Laajennus ei vaikuta puisen kappelin itsenäiseen asemaan kaupunkitilassa.

Suunnittelualueen pinta-ala on 425 m2. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 70 k-m2. Tontin tehokkuusluku on eₜ = 0,95.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että jalustaosa laajenee ja Simonpuistikkoon johtava porras jää rakennuksen taakse.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista keskustan elinvoimaisuutta lisäämällä ja ehkäisemällä osaltaan segregaation kehittymistä, kun kirkon tuottamien sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset paranevat.

Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. Yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja sitä koskee myös merkintä rautatietä eli Pisararataa varten.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Kampin hiljentymiskappeli ja sen asiakastilat. Vuonna 2012 valmistunut hiljentymiskappeli on nykyään tärkeä osa kirkon sosiaalityötä keskellä kaupunkia. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2010.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto,
Helen Sähköverkko Oy, Väylävirasto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.

Viranomaisten kannanotoissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kannanotoissa tuotiin esille Pisararadan suunnitelma-aineisto, alueen vesijohtojen vaikutus sekä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön huomioiminen. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että jatkosuunnittelussa tarkennetaan laadittujen suunnitelmien vaikutusta laajennusosan suunnitteluun.

Mielipiteet

Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl. Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisrakennuksen muotoon ja sijaintiin. Uudisosa ei saisi peittää Danske Bankin asiakassisäänkäyntiä, eikä portaikon alapäähän saisi muodostua varjoisaa paikkaa. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosaa on muotoiltu uudelleen avonaisemmaksi siten, että portaikko näkyy hieman kutsuvammin Narinkan suunnasta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 27.9.–28.10.2019, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnon antoivat
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä kaupunginmuseo.
Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. HSY ilmoitti, että asemakaavan muutos ei edellytä aluetta palvelevien yleisten vesijohtojen ja viemärien siirtämistä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 hyväksymistä. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä teknisiä tarkistuksia: ylimääräinen rakennusalan osan raja on poistettu ja korttelialueen rajaa on tarkistettu siten, että uutta torialuetta ei muodostu ja siten, että tontin kaarevia rajoja on siistitty laskennallisista syistä. Tarkistukset eivät vaikuta kaavan sisältöön.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 § 7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 14.1.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12611 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 4012 tonttia 1 sekä torialuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Esteelliset: Laura Rissanen (hallintolain 28 §:n 1 momentin 2 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2019 § 52

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12611 pohjakartan kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12611
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 25/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.6.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 07.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi