Vuokraus, sosiaalitilat, Laajasalon ostoskeskus, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010385
More recent handlings
§ 50

Vuokraus, sosiaalitilat, Laajasalon ostoskeskus, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Laajasalon uuden ostoskeskuksen sosiaalitiloissa sijaitsevien pukukaappien (10 kpl) vuokrauksen Laajasalon kirjaston ja nuorisotoimen uusiin toimitiloihin liittyen. Pukukaapit vuokrataan NCC Property Development Oy:ltä, ostoskeskuksen yhteisistä sosiaalitiloista liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa Laajasalon ostoskeskuksesta yhteensä noin 945 m2 tilat kirjaston ja nuorisotoimen käyttöön kaupunkiympäristön toimialan kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella.

Samalla toimialajohtaja päätti valtuuttaa toimialan tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen pukukaappien käyttöön ottamisesta NCC Property Development Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuoriso- ja kirjastopalveluiden yhteiskäytössä olleista huonokuntoisista tiloista osoitteessa Koulutanhua 2 päätettiin luopua ja uudet, korvaavat tilat Laajasalon uudessa ostoskeskuksessa otetaan käyttöön 18.10.2018. Työsuojelulausunnon mukaisesti ostoskeskuksen yhteisistä sosiaalitiloista tulee varata 10 kappaletta pukukaappeja toimialan työntekijöiden käyttöön.

Pukukaapit vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella ja 1 kuukauden mittaisella molemminpuolisella pukukaappikohtaisella irtisanomisajalla.

This decision was published on 16.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Pukukaappien vuokrasopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.