Työryhmän asettaminen, rahoitus ja selvitys: Helsingin taidemuseon HAM:n tulevaisuus

HEL 2018-010457
More recent handlings
§ 49

HAM Helsingin taidemuseota koskevan selvityksen valmistuminen ja luovutus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja toteaa HAM Helsingin taidemuseota koskevan selvitystyön valmiiksi ja luovuttaa selvityksen ja sen toimenpide-ehdotukset kansliapäällikölle.

Helsingin kaupungin selvityksen tavoitteena oli kirkastaa kaupungin taidemuseon näyttelytoiminnan, Helsinki Biennaalin ja julkisen taiteen roolia helsinkiläisessä taiteen ja kulttuurin kentässä sekä suhteessa kansainväliseen kenttään. Selvitys ehdottaa HAMin säätiöittämistä, Suvilahden kaasukelloja museon uutena sijaintina ja museon tehtävän vahvistamista helsinkiläisten mittavan taidekokoelman ympärille.

-
Sijainnin osalta ohjausryhmä esittää, että Suvilahden tiilikello ja teräskelloa tarjoavat riittävät tilat HAMin toiminnalle. Suvilahti alueena soveltuu hyvin taidemuseon toiminnalle kehittyvänä kulttuuri- tapahtuma-alueena meren äärellä. Työryhmä kannattaa erillistä suunnittelukilpailua museorakennuksesta, jotta voidaan löytää paras ratkaisu yhdistää kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja taidemuseotoiminta visuaalisesti kiinnostavalla ja toimintaa tukevalla tavalla.
 
 
Lisäksi ohjausryhmä kiinnittää huomiota, että taidemuseotoiminnan olosuhdevaatimukset ovat huomattava tekijä taidemuseon hiilijalanjäljessä. Mikäli hanketta lähdetään edistämään, energiatehokkuuden ja ekologisuuden huomioiminen ratkaisuissa olisi tärkeää pitää mukana alusta asti.
 
 
-
Ohjausryhmä esittää, että HAM Helsingin taidemuseo säätiöitetään. Lisäksi esitetään, että Helsingin kaupungin taidekokoelma säilyy kaupungin omaisuutena, mutta se deponoitaisiin uudelle perustettavalle säätiölle.  
 
 
-
 
HAMin tehtävän osalta ohjausryhmä esittää, että HAMin tehtävissä vahvistuvat helsinkiläisten taidekokoelman – mukaan lukien julkinen taide – kartuttaminen, ylläpito ja esittely. Taidemuseon perustehtävien rinnalla HAM vahvistaa käytäntöjään aktiivisena toimijana muuttuvassa toimintakentässä. HAMin tehtävä on esityksen mukaan tunnistaa ja vahvistaa paikallisen taidekentän erityislaatuisuuksia, ja nostaa niitä esille. Taidemuseo toimii ohjausryhmän esityksen mukaan koollekutsujana niin paikallisessa kuin globaalissakin keskusteluympäristössä ja kasvattaa monimuotoisuutta ottamalla toimintaan mukaan toimijoita taidemuseon ulkopuolelta.

Ohjausryhmän henkilöstön edustajat esittivät eriävän mielipiteen, joka kirjattiin selvityksen yhteenvetoon.

Valmistunut jatkoselvitys, yhteenveto ja sen aineistot ovat päätöksen liitteenä.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö asetti 6.11.2019 ohjausryhmän ohjaamaan Helsingin taidemuseo HAMin (jäljempänä HAM) organisaatiomuotoa, sijoittumista ja tehtäviä koskevaa selvitystyötä. Työn kuluessa selvitettiin seuraavia aihealueita: HAMin organisointia joko säätiö- tai muuhun yhteisömuotoon tai HAMin toimintaa nykyistä itsenäisemmin osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa; HAMin vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, jossa ensisijaisena selvitettiin HAMin sijoittumista Suvilahden kaasukelloihin sekä HAMin tehtäviä, jossa selvitys kohdistui erityisesti HAMin tehtäviin kokoelmiin ja julkiseen taiteeseen liittyen sekä HAMin asemaan ja yhteyksiin ympäröivään taidekenttään. Samalla selvitettiin, miten kokoelmien hoito ja ylläpito järjestetään eri vaihtoehdoissa.

Kansliapäällikkö nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajan Tommi Laition. Selvityksen projektipäällikkönä toimi HAM Helsingin taidemuseon kokoelmapäällikkö Elina Leskelä. Toimialajohtaja raportoi selvityksen etenemisestä säännöllisesti suurhankkeiden koordinaatioryhmälle sekä kaupungin johtoryhmälle. Ohjausryhmän toimikausi päättyi 30.6.2020. Jatkoselvitystä edelsi FM Riitta Heinämaan tekemä selvitys, joka luovutettiin pormestarille 7.10.2019.

Jatkoselvityksessä selvitettiin tarkemmin sijoittumista Suvilahteen tätä tarkoitusta varten tilattujen kahden viitteellisen suunnitelman avulla. Näiden viitesuunnitelmien perusteella tehtiin karkeat kustannusarviot. Viitesuunnitelmien perusteella tilattiin myös lausunto rakentamisen reunaehdoista ja haasteista. Lisäksi selvityksessä otettiin huomioon rakennussuojelun näkökulmat.

Selvityksen mukaan Suvilahti alueena soveltuisi hyvin taidemuseon toiminnalle. Museon sijoittuminen kehittyvälle alueelle tukisi myös kaupunkikehitystä meren äärellä. Kaasukellot soveltuisivat HAM Helsingin taidemuseon käyttöön tietyin rakennusteknisin varauksin. Kulttuurihistorialliset arvot pystyttäisiin ottamaan toteutuksessa hyvin huomioon. Ehdotuksessa nostetaan esiin myös kumppanuustoimintaan liittyvän näyttelytilan lisäämistä suunnitelmiin.

Organisaatiomallin työryhmä tarkasteli tarkemmin säätiömallia sekä HAMin asemaa nykyistä itsenäisemmin osana toimialaa. Organisaatiomallin tarkastelussa keskityttiin talouden ja hallinnon tarkasteluun, jonka tueksi tilattiin taloudellinen mallinnus. Jatkoselvityksessä arvioitiin myös omarahoitusosuuden kasvattamisen mahdollisuuksia. Lisäksi jatkoselvityksessä tarkasteltiin hankintajuridista asemaa. Henkilöstön asemaa tarkasteltiin aikaisemmin toteutettujen säätiöittämisten lähtökohtien ja konserniohjeessa olevien kirjausten perusteella. Malleista on laadittu vertailutaulukko.

HAM Helsingin taidemuseon säätiöittäminen mahdollistaisi paremmin museon talouden ja toiminnan ylivuotisen suunnittelun ja omarahoitusosuuden kasvattamisen. Merkittävä osa pääkaupunkiseudun taidemuseoista on säätiöitä ja niiden kokemukset ovat myönteisiä. Säätiö on kaupunkikonsernissa myös vakiintunut organisaatiomalli. Säätiömallin arvioidaan voivan kasvattaa omarahoitusosuutta huomattavasti.

Lisäksi tehtiin esitys siitä, miten säätiömallissa hoidettaisiin kokoelmien omistus, kartuttaminen ja ylläpito.

HAM tehtävän työryhmä kirkasti HAMin toiminnan perustehtäviä, reunaehtoja sekä HAMin roolia muuttuvassa toimintaympäristössä. Taidemuseotyötä määrittelevät reunaehdot ohjaavat museon toimintaa ja ydintehtäviä. Näitä reunaehtoja asettavia tekijöitä ovat mm. museolaki, valtionosuudet ja alueellinen taidemuseotehtävä. Koko laajuudessaan HAMin toiminnasta muodostuu monimuotoinen tehtäväpaletti, joka rakentuu museon kokoelman ympärille. Taidemuseon perustehtävien rinnalla HAM vahvistaa käytäntöjään aktiivisena toimijana muuttuvassa toimintakentässä. Nämä käytännöt liittyvät museon rooleihin suhteessa paikallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. HAM hakee mandaattia toteuttaa ydintehtävää - kokoelmaa ja sen suhdetta sidosryhmiin - kussakin ajassa muuntuvilla painopisteillä, jotka tunnistettiin lähitulevaisuudessa olevan Helsinki, Koollekutsuja, Asenne. Näiden alle kuvattiin jatkoselvityksessä yksityiskohtaisempia teemoja (Helsinki: helsinkiläisyys, kansainvälisyyden määrittely; Koollekutsuja: erimielisyyksien kuratointi; Asenne: diversiteetti ja hiilineutraalius).

Kaikkien työryhmien työssä kuultiin ulkopuolisia asiantuntijoita.

This decision was published on 04.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 89045

tommi.laitio@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja