Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010482
More recent handlings
§ 57

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen ajoneuvon vaurioitumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliiikelaitoksen Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta.

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjein Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija on ajanut autollaan 06.10.2018 klo 21.30 Mechelininkatua pitkin. Pohjoisen Hesperiankadun risteyksen jälkeen Mechelininkatu 32 kohdalla oli ollut merkitsemätön kuoppa, jota hakija ei ollut havainnut pimeän vuoksi, eikä siinä kohtaa ollut katuvaloja. Kuoppaan ajon seurauksena oikeanpuoleinen eturengas oli puhjennut. Rengas ei ollut näyttänyt vaurioituneelta ulospäin, vaan siinä oli ollut kaksi pientä reikää. Myöhemmin oli havaittu myös puskurin vaurioituneen.

Hakija vaatii Staraa korvaamaan vaurioituneen eturenkaan, ohjauskulmien säädöt sekä puskurin korjauskustannukset kuittien ja kustannusarvion mukaan yhteensä 1831,63 euroa.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan kyseisellä osuudella Mechelininkadulla Stara on perusparannushankkeen yhteydessä kaivanut kadun alituksia putkituksia varten. Poikittainen kaivanto oli täytetty väliaikaisesti murskeella ennen päällystekerroksien rakentamista asfalttimassalla.

Työmaa-alueella on ollut 30 km/h nopeusrajoitus ja se on ollut merkitty asianmukaisin tietyömaan varoitusmerkein joka edellyttää kaikilta tien käyttäjiltä varovaisuutta. Vauriohetkellä mahdolliset poikkeamat ajoradalla olisivat sallitulla ja kuljettajan ilmoittamalla hitaalla ajonopeudella olleet havaittavissa eikä siitä ole saatu kyseisenä ajanjaksona muita reklamaatioita.

Minkäänlaisia ilmoituksia tapahtuneesta vahingosta ei vastaavalle työnjohtajalle tai työmaalle ole tullut ennen vahingonkorvausvaadetta, tapahtumahetkellä taikka sen jälkeen.

Edellä mainituin perustein yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen.

This decision was published on 20.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kirjeenvaihtoa
3. Kuvat vauriopaikasta
4. Korjauskustannuslaskelma
5. Kuitit ja kuva puskurista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.