Vahingonkorvaus, autovaurio, Mechelininkadun ja Hietaniemenkadun risteys 6.10.2018

HEL 2018-010494
More recent handlings
§ 15

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijoiden vaatimukset takaisinsaantivaatimuksen ja korvaushakemuksen omavastuuosuuden mukaan.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut 6.10.2018 noin klo 14.00 etelään päin Mechelininkatua kun työmaa-alueella ollut kaivonkansi kääntyi auton alla pystyyn puhkaisten renkaan ja vahingoittaen vannetta. Hakijan kertoo alkuperäisessä hakemuksessaan, että Länsiauto Lappeenranta oli tutkinut vahingot seuraavana maanantaina. Hakija ja vakuutusyhtiö vaativat täten Staraa korvaamaan ajoneuvon korjauskustannukset yhteensä 3.074,25 euroa kuittien mukaisesti, hakija omavastuuosuuden 200,00 euroa ja vakuutusyhtiö

takaisinsaantivaatimuksen mukaan 2.874,25 euroa.

Stara on teettänyt kyseessä olevalla paikalla tapahtuma-aikaan kadun reunakivi- ja päällystystöitä. Kyseisellä kohdalla oli tiellä kaivo, jonka kansi on ollut huonosti kiinni syystä jota on vaikea jälkikäteen todeta. Siitä yliajettaessa hakijan kertomat vauriot ovat voineet tulla hakijan ajoneuvoon.

Hakijat ovat vaatineet Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan ajoneuvolle aiheuttamansa vaurioiden korjauskustannukset kuittien mukaisesti hakijalle omavastuuosuuden 200,00 euroa ja vakuutusyhtiölle 2.874,25 euroa.

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijoiden korvausvaatimukset edellä mainitun mukaan.

This decision was published on 20.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Timo Martiskainen
yksikönjohtaja vs.

Attachments

1. Asiakkaan vahingonkorvausvaatimus
2. Asiakkaan täydennys vahingonkorvausvaatimukseen
3. Kartta vauriopaikasta ja tapahtuman kuvaus
4. Vakuutusyhtiön takaisinsaantivaade
5. Vakuutusyhtiön maksuvaatimus
6. Korjauslasku vakuutusyhtiölle

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.