Kaupunkitasoiset työhyvinvointimäärärahat 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010527
More recent handlings
§ 37

Kaupunkitasoiset työhyvinvointimäärärahat 2018

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti vuoden 2018 kaupunkitasoisten työhyvinvointimäärärahojen käytöstä:

 1. Uhkaavien asiakastilanteiden hallinta keskustakirjasto Oodissa - 40 000 euroa
 2. Korvaavan työn hanke - 30 000 euroa
 3. Henkilöstön liikkumisen edistäminen - 5 000 euroa
 4. Sopuisasti stadissa hanke - 20 000 euroa
 5. Työhyvinvointitieto osana HR-raportointia - 50 000 euroa.

Yhteensä kaupunkitasoista työhyvinvointimäärärahaa 145 000 €.

Päätöksen perustelut

1. Uhkaavien asiakastilanteiden hallinta keskustakirjasto Oodissa

Hankkeessa kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja työkaluja uhkaavien asiakastilanteiden hallintaan keskustakirjasto Oodissa.

 • Ennen: uhkaavien asiakastilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen
 • Aikana: toiminta uhkaavissa asiakastilanteissa
 • Jälkeen: uhkaavista asiakastilanteista oppiminen ja jälkihoito

Hankkeessa syntyneitä toimintamalleja ja työkaluja on tarkoitus hyödyntää jatkossa myös muissa vastaavissa kohteissa. Hanke toteutetaan Kanslian, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Työterveyslaitos vastaa hankkeen käytännön järjestelyistä. Hanke toteutetaan aikavälillä 9/2018 – 3/2019.

Hankeraha vuodelle 2018: 40 000€

2. Korvaavan työn hanke

Kehitetään korvaavan työn mahdollisuuksia ja käytänteitä sekä luodaan toimiva prosessi työn toteutukselle Helsingin kaupungissa. Tunnistetaan ennalta mahdolliset ja koetut esteet ja löydetään toimivia tapoja lähteä aktiivisesti toteuttamaan korvaavaa työtä arjessa. Olemassa oleva korvaavan työn ohje arvioidaan ja uudistetaan. Teemasta tuotetaan erilaisia videoita toimintamalliin siirtymisen edistämiseksi. Korvaava työ on yksi uusi työkykyjohtamisen työväline esimiehille.

Hankeraha vuodelle 2018: 30 000 €

3. Henkilöstön liikkumisen edistäminen

Tuotetaan kaksi videota yhteistyössä henkilöstöliikunnan ja –viestinnän kanssa, jotka kannustavat ja innostavat henkilöstöä liikkumaan. Lisäksi tarjotaan Liikkumisohjelman mukaisesti Startti liikkumattomille 18-29 -vuotiaille kaupungin työntekijöille NYT-liikunnan passin muodossa. Se tarjoaa kattavan liikuntatarjonnan heidän aktivoimisekseen.

Hankeraha vuodelle 2018: 5 000 €

4. Sopuisasti stadissa hanke

Tavoitteena on uusia vuonna 2010 laadittu Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -opas ja tuottaa tukimateriaali oppaan jalkauttamiseksi. Vuoden 2018 hankemääräraha käytetään Sopuisasti stadissa -oppaan tekstien, grafiikan ja painotuotteen valmistamiseen sekä viimeistelemiseen. Tukimateriaalit laaditaan vuonna 2019.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että jokainen työntekijä tietää, mitä hyvä ja vastuullinen työkäyttäytyminen tarkoittaa Helsingin kaupungilla ja toimii sen mukaan. Jokainen tietää, mistä löytyy tietoa siitä, kuinka Helsingin kaupungilla toimitaan, jos kokee tulleensa kiusatuksi, syrjityksi tai häirityksi.

Hankeraha vuodelle 2018: 20 000 €

5. Työhyvinvointitieto osana HR-raportointia

Helsingin kaupungilla on tarve ennakoida ja ennaltaehkäistä pitkiä sairauspoissaoloja työntekijöiden tietosuoja huomioiden, ymmärtää paremmin poissaoloja aiheuttavat syyt sekä löytää tapoja niihin vaikuttamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi testataan oikeaan dataan pohjautuvaa analytiikkamallia, ns. Proof of Value -mallia.

Edistynyttä analytiikkaa hyödyntämällä kyetään hahmottamaan monimutkaisempia kokonaisuuksia, joissa perinteiset raportoinnin menetelmät eivät riitä. HR-analytiikka auttaa ennustamaan ja ehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja sekä ymmärtämään ja tunnistamaan pitkiin sairauspoissaoloihin vaikuttavia tekijöitä.

Kysymykset, joihin tällä mallilla etsitään vastauksia ovat:

 • Millaiset tekijät lisäävät työstä poissaoloa (sairaus, opintovapaa, vuorotteluvapaa, muu poissaolo)?
 • Millaiset tekijät ennustavat työstä poissaoloa?
 • Millaiset tekijät ennustavat pitkittyvää sairauspoissaoloa?

Tiedot, joista analyysi tehdään ovat:

 • Hijatin tiedot
 • Kunta10 tiedot
 • Työterveyskyselyn tiedot

Analytiikkamalli toteutetaan yhteistyössä HR-tiedon, Henkilöstöjohtamisen menetelmät -tiimin ja Työterveys Helsingin asiantuntijoiden kanssa. Analyysin toteuttaa CGI.

Hankeraha vuodelle 2018: 50 000 €

This decision was published on 25.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Titi Heikkilä, työhyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 36127

titi.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja