Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, matematiikan ja luonnontieteiden määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja, työavain 5-2819-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010545
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, matematiikan ja luonnontieteiden määräaikainen päätoiminen tuntiopettaja, työavain 5-2819-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Matematiikan ja luonnontieteiden määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttämättä jättäminen, työavain 5-2819-18.

Päätöksen perustelut

Matematiikan ja luonnontieteiden opettajan määräaikainen päätoiminen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 29.8.-12.9.2018 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tuntiopettajan ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantie 14.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen tehtävään päättää koulutuspäällikkö.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 15 henkilöä. Hakijoista 6 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun määräyksen 986/1998 (muutos 1150/2017, §14) mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Heidät kaikki haastateltiin.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin valittavalta odotettavan monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja sekä kiinnostusta ammatilliseen koulutukseen ja kasvatustehtävään reformin mukaisesti. Lisäksi arvostamme valittavan monipuolista pedagogiikan osaamista ja kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiimityötä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska tarve kysymyksessä olevaan matematiikan ja luonnontieteiden määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään on muuttunut, tehtävä jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävää hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 22.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Hallintolaki 49 f §.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1