Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammattiopisto, määräaikainen sivutoiminen tuntiopettaja, työavain 5-2823-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010554
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammattiopisto, määräaikainen sivutoiminen tuntiopettaja, työavain 5-2823-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen ja yrittäjyyden määräaikaisen sivutoimisen tuntiopettajan valinta, työavain 5-2823-18.

Päätöksen perustelut

Yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen ja yrittäjyyden määräaikainen sivutoiminen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 29.8.-12.9.2018 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa

Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tuntiopettajan ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantie 14.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen tehtävään päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 23 henkilöä. Hakijoista 6 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun määräyksen 986/1998 (muutos 1150/2017, §14) mukaisen kelpoisuusvaatimuksen. Haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin valittavalta odotettavan monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja sekä kiinnostusta ammatilliseen koulutukseen ja kasvatustehtävään reformin mukaisesti. Lisäksi arvostamme valittavan monipuolista pedagogiikan osaamista ja kokemusta ammatillisesta koulutuksesta, sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tiimityötä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri ********** täyttää yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen ja yrittäjyyden päätoimisen tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on kelpoisuuden edellyttämä tutkinto, tehtävän edellyttämä pedagoginen pätevyys. Lisäksi hakijalla on kokemusta tekoälyn soveltamisesta soveltavien terveysteknologioiden ja startup-yritysten hyötykäyttöön. Tämä erityisosaamisen katsotaan sopivan sekä Helsingin kaupungin digi- että yrittäjyyskasvatusstrategioihin.

Päätös annetaan tiedoksi yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen ja yrittäjyyden määräaikaisen sivutoimisen tuntiopettajan paikkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 25.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1