Kasko, Stadin ammattiopisto, määräaikainen tuntiopettaja, pedagoginen järjestelmätuki, työavain 5-2639-18

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010582
More recent handlings
§ 3

Kasko, Stadin ammattiopisto, määräaikainen tuntiopettaja, pedagoginen järjestelmätuki, työavain 5-2639-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston pedagogisen järjestelmätuen tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle: 22.10.2018 - 31.7.2019 tradenomi **********

********** täyttää virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 28.12.2017) 13 §:n ja 14 §:n sekä 17 §:n säännösten mukaan. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 10.8.- 7.9.2018 pedagogisen järjestelmätuen tuntiopettajan virkasuhteinen määräaikainen tehtävä ajalle 3.9.2018- 31.7.2019. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2639-18. Määräaikaan 7.9.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki kuusi (6) henkilöä. Hakijoista 2 kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa kutsuttiin haastatteluun.

********** täyttää virkasuhteisen tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen alempi korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämä pedagoginen kelpoisuus.

Hänellä on aiempaa työkokemusta tehtävää vastaavissa tehtävissä, mm. tiimin Kurre-vastaavana. Hänellä on kokemusta MultiPrimus -opiskelijahallintojärjestelmästä, johon Kurre lukeutuu sekä Moodlen ylläpidosta. Hänellä on myös työkokemusta opetustehtävistä ammatillisessa koulutuksessa sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittävä työote. Kokonaisarvion perusteella hän on tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 11.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@edu.hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2