Valtuustoaloite, Hietaniemen ranta ja sen lähialue on rauhoitettava festivaaleilta ym. vastaavilta tapahtumilta

HEL 2018-010588
More recent handlings
Case 27. / 319 §

V 22.5.2019, Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Perusteluosan kappaleesta 9 poistetaan viimeinen lause: ”Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtumat voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.”

Korvataan lauseilla: "Laadittavat tiekartat ja toimenpidekortit tulee laatia alan ammattilaisten yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Tiekarttojen ja toimenpidekorttien tulee olla niin laadittuja, että virkamiehet, pelastusala, poliisi, järjestyshenkilöstö sekä vastuullinen järjestäjä pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan sekä johtamaan vastuualuettaan myös silloin, kun alueella tapahtuu järjestyshäiriöitä. Alueen hautarauhan turvaaminen on pyrittävä toteuttamaan ennalta siten, että Rikoslain 17 luvun 12. pykälää ei rikota."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki rauhoittaa Hietaniemen rannan ja sen lähialueet niin, ettei alueella järjestetä festivaaleja tai vastaavia tapahtumia. Samalla kaupunki selvittää tapahtumien järjestämiselle paremmin soveltuvia paikkoja.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa olla monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tärkeitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja aluetalouden kannalta.

Ulkotapahtumien ja festivaalien sesonkiaika on lyhyt, käytännössä kesä–elokuu sääolosuhteista johtuen. Kysyntä tapahtuma-alueista, jotka soveltuvat isoimmille tapahtumille ja festivaaleille, on paikoin ruuhkautunut. Tapahtuma-alueen luonteesta ja sen ympäristöstä on tullut olennainen osa konserttien ja festivaalien kokonaisuutta.

Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa ja käytössä olevien tapahtumapaikkojen tilanne elää. Olympiastadionin remontti on väliaikaisesti rajoittanut Helsingin tapahtumapaikkatarjontaa. Kaupunki pyrkii yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa löytämään erilaisia alueita tapahtumien profiilin mukaan ja samalla jakamaan tapahtumakuormittavuutta eri alueille.

Hietaniemen rannan alue on kaupungin liikuntapalvelujen hallinnassa, ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut sen olevan ensisijaisesti yleinen uimaranta. Rantakausi kesäkuulta elokuun puoliväliin on pääosin tapahtumavapaata aikaa. Poikkeuksen muodostavat pienimuotoiset tapahtumat, jotka eivät vahingoita aluetta tai aiheuta merkittävää haittaa uimarannan normaaliin käyttöön. Rantakauden ulkopuolella uimarantaa voidaan ajoittain käyttää tapahtumatoimintaan.

Helsingin pelastuslaitoksen mukaan Hietaniemen ranta ja sen lähialueet ovat sopineet hyvin siellä järjestettyjen tapahtumien yleisömäärälle ja toiminnot on voitu sijoittaa alueelle turvallisesti. Alueen pinta-ala on ollut riittävän suuri suhteessa yleisömäärään ja yleisö on mahtunut hyvin olemaan ja liikkumaan. Hätätilanteessa alueen sisällä voitaisiin tarvittaessa siirtyä turvallisempaan paikkaan.

Pelastuslaitoksen näkökulmasta haasteita tuo alueen sijoittuminen niemenkärkeen. Onnettomuustilanteessa alueen saavutettavuus huono, sillä sisäänkäynti, poistumisreitit ja pelastustiet ovat samoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poistuvat ihmiset hankaloittavat pelastuslaitoksen kulkua alueelle. Alueen matkapuhelinverkot eivät aina riitä kaikille käyttäjille ja avun hälyttäminen voi viivästyä.

Osa haasteista on kuitenkin sellaisia, joita voidaan ennakkosuunnittelun avulla pienentää (mm. kulkuteiden ja rakentamisen suunnittelu). Pelastuslaitos ei näe jatkossakaan estettä alueen käyttämiseen suurissa tapahtumissa, kun pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintamahdollisuuksien varmistamiseen, rakentamisen suunnitteluun ja matkapuhelinverkkojen riittävyyteen kiinnitetään huomiota.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, että alueen käyttöä pitää täsmentää osana kaupunginkanslian johdolla valmisteltavaa tapahtumien tiekarttaa. Tapahtumien vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon tapahtumien aiheuttamat häiriöt joukkoliikenteelle, alueen asukkaille, ulkoilulle, veneilylle sekä alueella toimiville hautausmaille. Mikäli aluetta käytetään tapahtumiin, se on suunniteltava riittävän ajoissa ja yhteistyössä alueen muiden käyttäjien kanssa. Tiekartassa tulee edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtumat voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Keväällä 2019 valmistuvan tapahtumien tiekartan avulla pyritään Helsingin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kehittämistyön tarkoituksena on, että tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla uuden kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista. Tapahtumallisuuden myötä Helsinki kansainvälistyy ja tapahtumia näkyy laajalla alueella koko kaupungissa.

Kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisen lisäksi tapahtumien tiekartan tavoitteena on, että tapahtumallisuus on vastuullista ja toimivaa. Kaupunki on sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen ja se on keskiössä myös tapahtumallisuuden kehittämisessä. Kaupungin tavoitteena on olla toimiva alusta tapahtumille ja parempi kumppani tapahtumatoimijoille. Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään siten, että kaupungin organisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy.

Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty vuosille 2018−2021 laaja kokonaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymistä monesta eri näkökulmasta. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. tapahtumatuottajien rohkaiseminen järjestämään tapahtumia mahdollisimman laajalla alueella.

Kaupunki edellyttää kaikilta sen kanssa yhteistyötä tekeviltä tapahtumajärjestäjiltä sitoutumista vastuulliseen toimintatapaan. Vuoropuhelua tapahtumajärjestäjien ja kaupungin välillä lisätään ja tapahtumatuottajille suunnattua tukimateriaalia kehitetään yhteistyössä. Tukimateriaaleista tärkeimpiä ovat tapahtuma-aluekortit, joissa nykyisille ja uusille tapahtumapaikoille määritellään yhä selvemmät käyttöehdot. Myös Hietaniemen rannasta tullaan tekemään oma tapahtuma-aluekortti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 271

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Raatikaisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 7

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että Hietaniemen ranta on ensisijaisesti yleinen uimaranta. Rantakauden tulee olla pääosin tapahtumavapaata aikaa (kesäkuu–elokuun puoliväli). Poikkeuksen muodostavat pienimuotoiset tapahtumat, jotka eivät vahingoita aluetta tai aiheuta merkittävää haittaa uimarannan normaaliin käyttöön mm. Beach volley.

Lautakunta katsoo, että rantakauden ulkopuolella uimarantaa voidaan ajoittain käyttää tapahtumatoimintaan. Vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon, että suurtapahtumien rakentaminen ja purku usein jopa yli viikon poikkeusjärjestelyitä liikenteessä. Alue on suosittu ulkoilumaasto ja useiden uskontokuntien hautausmaa. Alueen käytön arvioinnissa on otettava huomioon häiriöt joukkoliikenteelle, alueen asukkaille, ulkoilulle, veneilylle sekä alueella toimiville hautausmaille. Lautakunta näkee, että mikäli aluetta käytetään tapahtumiin, käyttö on suunniteltava riittävän ajoissa yhteistyössä alueen muiden käyttäjien kanssa.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa olla monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tärkeitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja aluetalouden kannalta.

Ulkotapahtumien ja festivaalien sesonkiaika on lyhyt, käytännössä kesä–elokuu sääolosuhteista johtuen. Tästä syystä kysyntä tapahtuma-alueista, jotka soveltuvat isoimmille tapahtumille ja festivaaleille, on paikoin ruuhkautunut. Konserteista ja festivaaleista on tullut kokonaisuuksia, joissa artistit haluavat luoda unohtumattoman elämyksen erityisefekteineen. Tapahtuma-alueen luonne ja sen välitön ympäristö ovat olennainen osa tätä kokonaisuutta. Edellä mainituista syistä johtuen mm. hiekkakentät eivät enää ”myytävissä” isoille kansainvälisille tapahtumille. Lisäksi kilpailu kansainvälisistä artisteista on kireää.

Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa ja sitä myöten myös käytössä olevien tapahtumapaikkojen tilanne elää. Helsingin tapahtumapaikkatarjontaa on rajoittanut Olympiastadionin remontti.

Helsinki pyrkii, yhteistyössä tapahtumajärjestäjän kanssa, löytämään erilaisia tapahtuma-alueita paitsi tapahtuman profiilin mukaan, mutta myös jakamaan tapahtumakuormittavuutta eri alueille kuitenkin hyvien ja sujuvien joukkoliikennepalveluiden lähettyville.

Helsingin pelastuslaitokselta saadun näkemyksen mukaan Hietaniemen ranta ja sen lähialueiden käyttäminen suurissa tapahtumissa on sopinut hyvin siellä järjestettyjen tapahtumien yleisömäärälle ja tapahtuman sisäiset toiminnot on voitu sijoittaa alueelle turvallisesti. Alueen pinta-ala on ollut riittävän suuri suhteessa yleisömäärään ja alueen sisällä oleva yleisö on mahtunut hyvin olemaan ja liikkumaan, ja tarvittaessa hätätilanteessä voitaisiin siirtyä myös alueen sisällä turvallisempaan paikkaan.

Alueeseen liittyviä haasteita pelastuslaitoksen näkökulmasta on alueen sijoittuminen nimenkärkeen. Onnettomuustilanteessa alueen saavutettavuus pelastuslaitoksen toimesta on huono, sillä sisäänkäynti ja poistumisreitit sekä pelastustiet ovat samoja. Käytännössä nämä tarkoittavat esimerkiksi sitä, että poistuvat ihmiset hankaloittavat pelastuslaitoksen kulkua alueelle. Toisaalta tapahtuman rakentamisen ja alueen normaalikäytön yhdistäminen, samanaikainen käyttö, on haasteellista. Lisäksi tapahtuma-aikaan matkapuhelinverkot eivät aina riitä kaikille käyttäjille ja tätä myöten esimerkiksi avun hälyttäminen voi viivästyä.

Kuitenkin osa näistä tapahtuma-alueen erityispiirteiden luomista haasteista on sellaisia, joita ennakkosuunnittelun avulla voidaan myös jatkossa pienentää (mm. kulkuteiden ja rakentamisen suunnittelu). Pelastuslaitos ei näe jatkossakaan estettä alueen käyttämisessä suurissa tapahtumissa, kun alueen erityispiirteet huomioidaan tapahtuman suunnittelussa kiinnittäen huomiota erityisesti pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintamahdollisuuksien varmistamiseen, rakentamisen suunnitteluun sekä matkapuhelinverkkojen riittävyyteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää saatujen kommenttien perusteella, että kaupunginkanslian johdolla valmistelussa oleva tapahtumien tiekartta kuvaa tapahtumallisuuden nykytilan ja kehittämistarpeet sekä toimenpiteinä mm. tapahtuma-alueet ja niiden soveltuvuudet sekä reunaehdot tapahtumakäyttöön.

Lisäksi lautakunta toteaa, että Hietaniemen rannan alueen käyttöä pitää täsmentää osana kaupunginkanslian johdolla valmisteltavaa tapahtumien tiekarttaa. Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Ebeling: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun:

Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen loppuun: Tiekartassa tulee myös edellyttää suurtapahtumien järjestäjien toimivan siten, että alueen asukkaiden elämä voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä. Edelleen siinä tulee korostaa tarvetta pohtia, miten tapahtuma voidaan järjestää hautarauhaa vaarantamatta.

Jaa-äänet: 3
Jussi Chydenius, Päivi Meros, Sami Muttilainen

Ei-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Köngäs, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Niilo Toivonen

Tyhjä: 2
Mari Holopainen, Raine Luomanen

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi Mika Ebelingin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3-8 (2 tyhjää, 0 poissa).

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere@hel.fi
Close

This decision was published on 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi