Suurmetsän (41.) kaupunginosassa Heikinlaaksossa sijaitsevan Nummitien nimen ruotsinkielisen vastineen korjaaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010611
More recent handlings
§ 9

Suurmetsän (41.) kaupunginosassa Heikinlaaksossa sijaitsevan Nummitien nimen ruotsinkielisen vastineen korjaaminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päättää muuttaa Suurmetsän (41.) kaupunginosassa Heikinlaaksossa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän kadunnimen Nummitie–Movägen muotoon Nummitie–Hedvägen.

Päätöksen perustelut

Suurmetsän kaupunginosassa Heikinlaakson osa-alueella on voimassa asemakaava nro 6181 vuodelta 1971. Tässä asemakaavassa on vahvistettu kadunnimi Nummitie–Movägen. Alueelle on samassa vuoden 1971 asemakaavassa vahvistettu nimet Nummikuja–Hedgränden ja Nummipolku–Hedstigen. Nummitien nimi on ollut käytössä jo ennen alueliitosta 1930-luvulla.

Kadunnimi Kangastie–Movägen on ollut käytössä Oulunkylän (28.) kaupunginosassa Pirkkolassa vuodesta 1955.

Kaupungin nimistössä ilmenneen päällekkäisyyden vuoksi, ja jotta Nummitien nimen ruotsinkielinen vastine olisi yhteneväinen Nummikujan ja Nummipolun nimien ruotsinkielisten vastineiden kanssa, on Nummitien nimen ruotsinkielinen vastine tiettävästi korjattu muotoon Hedvägen, sillä Hedvägen ilmenee alueen nykyisissä kadunnimikilvissä ja myös maistraatin antamissa osoitetiedoissa. Nimi ei kuitenkaan ole päivittynyt kaupungin kaikkiin järjestelmiin, eikä mahdollisesta nimenmuutospäätöksestä ole tietoa. Tilanne on tarkoituksenmukaista korjata siten, että Nummitien nimen ruotsinkielisenä vastineena olisi kaikissa kaupungin järjestelmissä Hedvägen.

Kadun asukkaille ruotsinkielisen nimen muutoksella ei ole käytännön vaikutuksia. Kyseessä on tekninen korjaus kaupungin tietojärjestelmiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

This decision was published on 21.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö