Maa-alueen vuokraaminen Suomen Moottoriveneklubi ry:lle Pajalahden venesatama-alueelta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010644
More recent handlings
§ 35

Maa-alueen vuokraaminen Suomen Moottoriveneklubi ry:lle Pajalahden venesatama-alueelta

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Suomen Moottoriveneklubi ry:lle Pajalahden venesatamasta, joka on osa Helsingin kaupungin 31. kaupunginosaa (Lauttasaari), 735 m²:n suuruisen maa-alueen vapaa-ajan veneily ja venesatamatoimintaan. Alueella sijaitsee Suomen Moottoriveneklubi ry:n kerhorakennus.

Vuokra-aika alkaa 16.09.2018 ja päättyy 15.09.2024 ilman erikseen tehtävää irtisanomista.

Vuokra-ajalta peritään vuosivuokraa 2 164,02 euroa (alv 0 %). Vuokra vastaa elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 1927.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu päätöksen liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli tätä vuokrasopimusta koskeva päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Alue vuokrataan vapaa-ajan veneily ja venesatamatoimintaan.

Suomen Moottoriveneklubi ry on pitkäaikainen liikuntapalvelukokonaisuuden (aikaisemmin liikuntavirasto) vuokralainen Pajalahden venesatamassa. Alueesta tehdään kuuden vuoden vuokrasopimus, sillä vaikka alueen kaavoitusta ollaan uusimassa, suunnitteilla ei ole muutoksia Suomen Moottoriveneklubi ry:n kerhorakennuksen välittömään läheisyyteen.

Sopimusehdoissa on noudatettu liikuntalautakunnan päätöksessä 22.01.2015, 4 § määritettyjä venesatamien vuokrausperiaatteita.

This decision was published on 23.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja